Inventering av enskilda avlopp i Kungälvs kommun

Studie som stöd för arbetet med projekt VA i kustzon.

Sammanfattning av rapporten

En betydande del av Kungälvs kommun utgörs av kustlandskap. Bebyggelsen i kustzonen har historiskt sett utgjorts av fritidshus som i huvudsak endast var bebodda under sommarmånaderna. Under senare år har emellertid fritidshusbebyggelsen i allt större utsträckning omvandlats till helårsboende. Samtidigt ökar intresset för nyexploatering på den attraktiva marken längs kusten. Ett ökat helårsboende ställer högre krav på infrastruktur och tekniska lösningar för bland annat vatten och avlopp.

Kungälvs kommun planerar därför en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA nätet). Inom ramen för projektet VA i Kustzon skall det kommunala VA nätet byggas ut till sex prioriterade områden. Två områden ansluts till reningsverket i Kode och fyra områden skall via Kärna och Ytterby samhällen pumpa avloppsvatten till det kommunala reningsverket, Ryaverket, i Göteborg.

Det finns ett stort behov av att inventera fastigheternas avloppsanläggningar i de områden där kommunen planerar för kommunalt VA. Inom ramen för detta projekt finansierat genom, regeringsuppdrag 51 c, genomförs en avloppsinventering av de fastigheter som ligger längst med sträckningen av etapp1 av VA-utbyggnaden, från Ytterby till Kärna. Dessa är sammanlagt 271 fastigheter. Av dem har ca 10 % redan idag kommunalt VA genom anslutning till det kommunala reningsverket i Kärna. Strax över 40 % av fastigheterna har bristfälliga avloppsanläggningar.

De verksamhetsområden (VO) för kommunalt vatten och avlopp som redan finns i anslutning till Ytterby och Kärna samhällen kommer delvis att utökas. Utöver dessa kommer inga nya VO att bildas. Detta innebär att de fastighetsägare som är intresserade av en anslutning måste genom samverkan med närliggande fastighets- och markägare anlägga ett privat VA nät som ansluter till det kommunala nätet via en anslutningspunkt.

En uppgift i projektet har varit att försöka hitta en modell att använda under hela utbyggnaden av VA i kustzon, vid kontakt med fastighetsägarna, för att uppmuntra till anslutning till den kommunala ledningen. Förutom information via hemsida och lokaltidning samt inspektionsmeddelanden och till viss del personliga besök, har informationsmöten med fastighetsägarna hållits i månadsskiftet februari/mars 2009. Inventeringsområdet längst med sträckan Kärna - Ytterby delades in i fyra delområden och fastighetsägarna inom dessa områden har personligen inbjudits till mötena. Dessa innehöll information om avloppsinventeringen och Miljölagstiftningens krav på enskilda avlopp, VA-utbyggnaden och möjligheten att ansluta sig samt en grundläggande information om lantmäteriets roll vid förrättning av en gemensamhetsanläggning.

All information som gavs på mötena samt alla frågor och svar har lagts ut på kommunens hemsida.
I projektet ingick också avloppsinventering längs med befintlig vattenledning från Kärna till Flateby med angränsande områden, detta har inte hunnits med inom tidsramen för projektet.
För området Ytterby – Kärna går nästa fas i projektet in i en samrådsprocess. För att möjliggöra ett genomförande av dessa uppgifter, ligger en ny projektansökan hos Naturvårdsverket att ta ställning till.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion