Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp

MIKE BASIN modellen testad på Åbyån i Södertälje.

Sammanfattning av rapporten

Syftet med arbetet har varit att via MIKE BASIN-modellering konkretisera
det planeringsunderlag och de åtgärder som krävs för att minska belastning från enskilda avlopp i ett avrinningsområde. Åbyåns avrinningsområde har valts därför att havsområdet utanför är hårt belastat och enskilda avlopp har bedömts vara en av huvudkällorna. Målsättningen i projektet har varit att med utgångspunkt från MIKE BASIN:

  1. Inventera status på tillgängliga data - förutom hydrologiska data har övriga indata funnits tillgängliga på ett bra sätt och har kunnat integreras i MIKE BASIN och användas för beräkningarna.
  2. Inleda en åtgärdsprocess med fokus på enskilda avlopp i samverkan med representanter från Södertälje kommun och Norrtälje kommun - med hjälp av MIKE BASIN går det att på ett tydligt sätt visualisera utförda beräkningar och få fram underlag för vilka områden som bör prioriteras när det gäller åtgärder för att minska näringsbelastningen i avrinningsområdet.
  3. Utifrån befintliga data ta fram en pilotmodell för ett avrinningsområde,
    det vill säga en hydrologisk modell samt beräknad belastning och
    källfördelning för utloppspunkten - detta har gjorts, dock utan hydrologiska parametrar.

Beräkningsresultaten visar att de enskilda avloppen utgör en förhållandevis stor källa till övergödningsproblematiken i Åbyåns avrinningsområde. Det är främst avseende fosfor som avloppsanläggningarna bidrar med en relativt stor andel.
En relativt stor andel av belastningen från punktkällor av fosfor är kopplad till de enskilda avloppen. Att åtgärda dessa, dels genom anslutning till kommunalt VA eller gemensamhetsanläggningar med högre reningsgrad, dels genom utbyte till modernare reningsanläggningar kommer att få en avsevärd effekt på fosforutsläppen till vattendragen i avrinningsområdet.

Det skall noteras att de enskilda avloppen är de enda punktkällor som hittills studerats med modellen och det finns andra källor som också bidrar till fosforbelastningen i området. Avrinningsområdet domineras av skog och åkermark. Totalt utgör dessa markslag cirka 70 procent av arealen. I studien har åkermarken tagits med som en jämförelse till de enskilda avloppen. Näringsbelastningen från skogen bör också kunna bidra med en del näringsämnen, främst kväve.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion