Hitta på sidan

Rening av avloppsvatten i Sverige 2020

Broschyren beskriver hur reningen av avloppsvatten från tätorter har förändrats under det senaste seklet.

Sammanfattning av broschyren

Broschyren ges ut vartannat år och har uppdaterats med senaste statistiken från 2020 angående utsläpp och slam från avloppsreningsverk. Informationen presenteras enligt artikel 16 i avloppsdirektivet (91/271/EEG).

Direktivet omfattar allt avloppsvatten som samlas upp i ledningsnät, men kvantitativa krav ställs bara för de avloppsreningsverk som tar emot avloppsvatten från tätbebyggelse med 2 000 personekvivalenter eller mer. I Sverige motsvarar det drygt 400 anläggningar.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2023-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion