Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp

Projektet har undersökt tillgången på lämpliga avloppsfraktioner från små avloppsanläggningar i områdena Alberga, Bälgviken och Näshulta i Eskilstuna kommun för en eventuell placering av en hygieniserande kompostenhet (ICM)

Sammanfattning av rapporten

De tre områden har kommunen ännu inte inventerat och det finns därför möjlighet att påverka så att en viss typ av avloppsteknik väljs för att maximera resurshushållning och återföringspotentialen. Projektet har även undersökt den ekonomiska potentialen för en lokal kretsloppsanpassad lösning samt översiktligt beräknat de miljönyttor kretsloppet medför utifrån ett lokalt perspektiv.

Projektet har visat att det finns tillgång till avloppsfraktioner i de undersökta områdena för att tillgodose råvarubehovet i en ICM-process vid en placering i respektive område. Den ekonomiska analysen visade att av råvaruintäkten, processkostnaden och värdet av färdig produkt har processkostnaden för kompostmaskinen störst ekonomisk betydelse. Slutprodukten har ett relativt lågt näringsvärde per m3 råvara på grund av den höga vattenhalten. Ur ett ekonomiskt perspektiv lämpar sig därför processen bättre för att ta fram en kompostjord för försäljning till exempelvis privatpersoner än för spridning som gödningsmedel på åkermark, där betalningsviljan är lägre.

Miljöanalysen visade att produktionen av mineralgödsel kan minska ifall kompostjorden används som gödselmedel, vilket får ICM-processen att framstå som ett bra alternativ om råvaran kan ersätta handelsgödsel. Eftersom produktion av kvävegödselmedel kräver relativt mycket energi och har stor klimatpåverkan, medför detta att lösningar med slutna tankar är ett bättre alternativ eftersom en större mängd kväve kan återföras från den uppsamlade fraktionen.

Publicerad: 2017-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion