Recipientkontroll

Syftet med undersökningarna har varit att öka kunskaperna om närsaltshalter i mindre vattendrag i Kungsbacka kommun. Provtagningarna har därför inskränkt sig till att enbart mäta totalfosfor och totalkväve.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

De hallandska kust- och inlandsvattnen ar drabbade av eutrofieringsproblem. Jordbruksintensiva områden och hushåll med bristfälliga avloppslösningar är några av källorna till de övergödande
ämnena som når recipienterna.

Miljöövervakningen for sötvatten i Kungsbacka kommun har under de senaste årtiondena i stort sett koncentrerats till vattenvårdsförbundens recipientkontroll i avrinningsområdena för Kungsbackaån och Rolfsån samt den kalkeffektuppföljning som bedrivs. Sporadiska vattenprovtagningar i kommunens regi har skett i mindre vattendrag i kustområdena. Utöver de provtagningarna sker recipientkontroll för enstaka större verksamheter samt provtagningar i Länsstyrelsen i Hallands regi.

I samband med uppdraget att ta fram en ny policy för enskilda avlopp och implementeringen av vattendirektivet växte det fram ett tydligt behov av en utökad recipientkontroll. Då ingen organisation finns for vattenvård i de mindre avrinningsområdena ansåg forvaltningen for Miljö &
Hälsoskydd att det kan ske i kommunens regi.

Syftet med undersökningarna har varit att öka kunskaperna om närsaltshalter i mindre vattendrag i Kungsbacka kommun. Provtagningarna har därför inskränkt sig till att enbart mäta totalfosfor och totalkväve.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion