Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

Med nuvarande åtgärdstakt (1-2%) ökar antalet små avloppsanläggningar som behöver åtgärdas för varje år. En kombination av styrmedel bestående av tydligare regler, skatte- eller avgiftssystem samt effektiv tillsyn och prövning, behövs för att klara en långsiktig hållbar åtgärdstakt.

Sammanfattning

I december 2012 fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag att i samråd med Boverket utreda nödvändiga förändringar i regelverket kring enskilda avlopp, och ta fram kostnadseffektiva författningsförslag. Förändringarna bör leda till en ambitionshöjning för att minska de negativa effekterna på människors hälsa och miljön och bidra till att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.

Havs- och vattenmyndigheten har genomfört uppdraget med huvudsyftet att identifiera och föreslå vilka insatser som krävs för att öka åtgärdstakten och minska utsläppen från små avloppsanläggningar dvs. anläggningar som servar högst 200 personekvivalenter.

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Övergödningen är ett utbrett problem, speciellt i Östersjön som orsakar påtagliga negativa effekter som algblomning, syrefria bottnar och minskad biologisk mångfald. Små avloppsanläggningar tillsammans med de kommunala avloppsreningsverken är de största punktkällorna avseende utsläpp av fosfor.

Den fördjupade utvärderingen (Naturvårdsverket 2012) kom fram till att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning med idag beslutade eller planerade styrmedel. Det stora antalet små avloppsanläggningar med bristfällig rening utgör en betydande källa till övergödningen av våra sjöar, hav och vattendrag samt riskerar att förorena dricksvatten och badvatten. De kan även vara en källa till utsläpp av syreförbrukande- och miljöfarliga ämnen från hushållskemikalier och läkemedel.

Långsiktigt hållbar åtgärdstakt

Med nuvarande åtgärdstakt (1-2%) ökar antalet små avloppsanläggningar som behöver åtgärdas för varje år. Den nödvändiga åtgärdstakten behöver inkludera såväl upphämtningen av de avloppsanläggningar som inte uppfyller miljöbalkens krav, de befintliga anläggningar som kommer att behöva åtgärdas i framtiden samt nya anläggningar som tillkommer vid nybyggnation.

Havs- och vattenmyndighetens samhällsekonomiska konsekvensanalys visar att en långsiktigt hållbar åtgärdstakt är 5 % årligen. Analysen visar att en kombination av styrmedel bestående av tydligare regler, skatte- eller avgiftssystem samt effektiv tillsyn och prövning, behövs för att klara en långsiktig hållbar åtgärdstakt. Kombinationen av styrmedel skapar förutsättningar för en hållbar åtgärdstakt och är snabbaste sättet för att nå målen för fosforreduktionen för de små avloppsanläggningarna.

Publicerad: 2013-09-13
Sidansvarig: Webbredaktion