Biokol i små avloppsanläggningar

Rening av övergödande ämnen och patogener i impregnerad biokol och tvåstegbiokolanläggningar vid olika belastning ‒ Teknisk rapport (på engelska med svensk sammanfattning)

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

I den här rapporten sammanställs och publiceras SLUs senaste forskningsresultat om biokol:

  • Effekter av fosforbelastning på reningskapaciteten i järn- och kalkimpregnerat biokolfilter jämfört med polonitinblandat biokol och obehandlat biokol.
  • Effekter av hydraulisk belastning på rening av fosfor samt på reduktion av E.coli och salmonella bakterier i järn- och kalkimpregnerat biokol jämfört med polonitinblandat biokol och obehandlat biokol.
  • Långsiktig rening av fosfor i impregnerat biokol under en driftsperiod på cirka 2,75 år och livslängd på biokolfilter.
  • Långsiktig kväverening i tvåstegsbiokolanläggningar med kombinerat vertikal- och horisontellt flöde och effekter av hydraulisk belastning på rening av kväve- och bakterier i sådana filter, och
  • Rening av läkemedelsrester och PFAS i biokol med olika behandlingar (med och utan biofilm) jämfört med sand.

Rapporten kompletterar tidigare underlagsrapporter om biokol. Kunskapen som tagits fram i forskningsprojektet har bland annat använts och integrerats för att utveckla kompakta biokolsbaserade system för småskalig avloppsrening i form av biokolfilter uppbyggda av moduler.

Publicerad: 2019-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion