Återföring av näring från små avlopp

En kunskapssammanställning om källsorterande avloppssystem för enskilda hus och samlad bebyggelse.

Sammanfattning av rapporten

Naturvårdsverkets Allmänna råd för små avloppsanordningar för hushållsspillvatten ställer funktionskrav på enskilda avlopp. Detta tillsammans med det faktum att man identifierat att cirka 300 000 av landets enskilda avlopp är direkt undermåliga innebär att frågan om små avlopp ligger högt på kommunernas agenda.

Ett sätt att åtgärda undermåliga avlopp bygger på att källsorterade avloppsfraktioner (urin eller klosettvatten) samlas upp och används som gödselmedel i jordbruket, vilket ger miljöfördelar framför system som fastlägger fosfor i mark, filtermaterial eller via kemiskfällning.

Utmaningen med dessa system är inte bara att introducera källsorterande avloppsanläggningar på fastigheter utan lika mycket att planera för hanteringskedjan för att växtnäringen återförs till odlingsmark.


Detta projekt har haft som mål att ta fram en kunskapssammanställning om införande av system för återföring av växtnäring från källsorterade avloppssystem för enskilda hus och bebyggelsegrupper. Sammanställningen är i första hand riktad till kommuner, men även andra aktörer tror vi har nytta av innehållet. Sammanställningen ska ge en överblick av de tekniska, juridiska och organisatoriska förutsättningarna för att etablera ett återföringssystem.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion