Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Rapporten beskriver vad som krävs för att kunna använda bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

Sammanfattning

Traditionellt sett används naturgrus som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening. Naturgrus är dock en begränsad resurs med stor betydelse för samhällets dricksvattenförsörjning. Bergkrossmaterial skulle kunna vara ett ersättningsmaterial till naturgrus men i så fall krävs att kunskapen om krossprodukternas vattengenomsläpplighetsegenskaper förbättras, att det finns kostnadseffektiva metoder för att ta fram material med lämpliga egenskaper och att kvalitetssäkring av bergkrossprodukter möjliggörs.

I informationsbladet ”Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar” (2016), finansierat av Havs- och vattenmyndigheten, finns rekommendationer för vilka krav som ska ställas på bergkross. Det finns dock behov av att se över rekommendationerna, till exempel gränsvärden för kornstorleksfördelning och rekommendationer kring tvättning.

Målen med detta projekt har varit att undersöka hur den hydrauliska konduktiviteten i bergkrossprodukter varierar beroende på kornstorleksfördelning och packningsgrad samt undersöka vilka insatser för att kvalitetssäkra material som anses rimliga för bergmaterialindustrin och anläggande entreprenörer. Ett annat mål har varit att bidra med underlag för uppdatering av kornstorleksgränser för bergkrossmaterial och naturgrus.

Detta projekt föreslår uppdaterade rekommendationer som bygger på att bergkrossmaterial kan anses vara godkända som filtermaterial om de ligger inom de nya kornstorleksgränser som presenteras inom detta projekt. Ett annat förslag är att bergkrossmaterial ska anses vara godkända om de ligger inom vissa gränser för LTAR (långsiktig vattengenomsläpplighet vid belastning med avloppsvatten) – även om materialet ligger utanför kornstorleksgränserna. Fortsatta studier behövs dock kring metodik för mätning av hydraulisk konduktivitet och koppling till LTAR. Projektet föreslår också att ta bort direkta krav på tvättning av bergkrossmaterial så länge materialet uppfyller rekommendationerna på kornstorlekgränser eller LTAR.

Publicerad: 2019-11-01
Sidansvarig: Webbredaktion