GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.

Sammanfattning av rapporten

Rapporten är en redovisning av projektet GIS-verktyg för prövning och tillsyn av små avlopp. Projektet har genomförts med utvecklingsmedel från Havs- och vattenmyndighetens anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. WSP har ansvarat för huvuddelen av projektet. JTI SLU har deltagit i arbetet med inkludering och uppskalning av sin modell för retentionspotential i GIS-stödet samt referenskommunernas test av GIS-stödet.

Syftet med GIS-stödet är att skapa förutsättningar på en nationell nivå för en skälig, rättssäker och mer likriktad bedömning av skyddsnivå enligt 2 kap 3§ miljöbalken vid prövning av små avlopp. GIS-stödet utgörs av kartor som visar risk för påverkan på recipient/exponeringspunkt till följd av belastning från ett avlopp. Kartorna har tagits fram genom riskbedömningar utifrån lagstiftarens anvisningar om kriterier för bedömning av hög/förhöjd skyddsnivå för hela Sveriges yta. Riskbedömningen är ett resultat av en sammanvägning av ett antal kriterier och inkluderar bland annat vattenrelaterade skyddsvärden, retention, recipientens belastning och vattenförekomsternas status och miljökvalitetsnorm.

Sammanvägningen av kriterier beskrivs i konceptmodeller, en för respektive fosfor, kväve och hälsoskydd. Eftersom bedömning av skyddsnivå ska göras för fosfor, kväve och hälsoskydd separat har även beräkningen av risk för påverkan gjorts separat. GIS-stödet omfattar därför tre kartor; risk för påverkan med avseende på fosfor, för kväve samt för hälsoskydd.

Publicerad: 2017-08-23
Sidansvarig: Webbredaktion