Evaluering av prøvetakingsmetoder for renseanlegg i spredt bebyggelse.

Denna undersökning jämför olika typer av provtagning vid kontroll av utsläpp från minireningsverk.

Sammanfattning av rapporten

Provtagning av minireningsverk har skett i flera kommuner i Morsa-området i sydöstra Norge i syfte att tillse att anläggningarna inte överträder utsläppskrav. Tidigare undersökningar har antytt att resultaten kan vara påverkade av provtagningsmetoden och att stickprov inte ger representativa resultat. Denna undersökning jämför stickprov med tidsproportionella blandprov.

Det har tagits ut prover på 6 olika anläggningstyper med 10 provserier på varje anläggning. Samtliga prover är analyserade med avseende på totalfosfor, ortofosfat och suspenderat material. Dygnsvariationsprover uttogs varannan timma hela dygnet för att se om det var stora skillnader mellan när på dygnet provet tas och om stora variationer i inkommande vatten ger stora variationer i utloppsvattnet. Resultaten visar ingen sådan påverkan. Det var vidare inte möjligt att identifiera speciella tidpunkter på dygnet som särskilt lämpliga eller olämpliga för att ta ut prover, vilket därmed antyder att anläggningarna har tillräckligt stor utjämningskapacitet för att hantera stora variationer i inkommande vatten och att utsläppsförhållandena är stabila över dygnet. Resultaten av studien pekar på att man kan förvänta sig likvärdiga analysresultat oavsett om provet tas ut som blandprov eller stickprov.

Publicerad: 2018-10-22
Sidansvarig: Webbredaktion