Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Detta projekt är en fortsättning på ett projekt om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (va) som genomfördes under 2015.

Sammanfattning av rapporten

Syftet med fortsättningsprojektet har varit att utveckla en arbetsprocess för gemensamhetsanläggningar för va, öka kunskapen om drivkrafter och kostnader, samt att samla in erfarenheter om hur kommuner hanterar gemensamhetsanläggningar i sin va-planering.

Målet med arbetsprocessen är att tydligare visa vad som sker i de olika stegen vid planering och bildande av gemensamhetsanläggningar för va. I processen är fastighetsägarna i centrum.

Projektets huvudsakliga resultat och slutsatser kan sammanfattas som:

  • Att det nu finns ett färdigt informationsmaterial om gemensamhetsanläggningar för va som kan spridas till fastighetsägare, kommuner och lantmäterimyndigheter.
  • Djupintervjuer med fastighetsägare visar på behovet av stöd i tidiga skeden
  • Minskade kostnader är fastighetsägarnas huvudsakliga drivkraft för att bilda gemensamhetsanläggningar. Det som ytterligare kan motivera fastighetsägare är t ex om fiber för bredband kan lösas samtidigt som va.
Publicerad: 2017-12-18
Sidansvarig: Webbredaktion