Gemensamhetsanläggningar för VA - en del i genomförandet av kommuners VA-planer

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta.

Sammanfattning av rapporten

Ur fastighetsägarnas perspektiv kan det bli ekonomiskt fördelaktigt med en gemensam hantering av avloppsrening i egen regi. En större anläggning kan även ha bättre förutsättningar att klara höga miljökrav över tiden vilket leder till minskade utsläpp.

Det finns idag inget generellt fungerande arbetssätt för att skapa gemensamhetsanläggningar för va. Den potential i form av ökad takt i utbyggnad av enskilda avloppslösningar genom att fastighetsägare går samman är långt från att realiseras.

Många kommuner upplever att det är svårt och osäkert att förlita sig på gemensamhetsanläggningar som en lösning på problemet med dåligt fungerande små avloppsanläggningar.

Orsaker till detta är bland annat att samverkansformerna mellan lantmäterimyndigheter och berörda kommunala förvaltningar behöver utvecklas. De fördelar som finns, inte minst de ekonomiska, behöver tydliggöras för fastighetsägarna.

Rapporten redogör för:

  • under vilka förutsättningar gemensamhetsanläggningar är en bra lösning
  • beskriver vilken potential gemensamhetsanläggningar har
  • hur processen för att bilda gemensamhetsanläggningar kan se ut.
Publicerad: 2018-04-12
Sidansvarig: Webbredaktion