Slambildning och mikrobiell sammansättning
av biofilm i infiltrationsanläggningar

Denna rapport sammanfattar resultaten från projektet Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar som genomfördes vid Luleå tekniska universitet (LTU) i samarbete med Kungsbacka kommun och Chalmers under åren 2017 och 2018. Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö och medfinansierades av LTU och Kungsbacka kommun.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Markbaserade reningstekniker utgör den största andelen av de små avloppssystemen i Sverige. I nyligen genomförda projekt har det konstaterats en förekomst av slamliknande material i markbaserade anläggningar. Målet med denna studie var att undersöka möjliga orsaker för slambildning genom att undersöka sex infiltrationsanläggningar i Kungsbacka kommun.

Förekomsten av slam i anläggningarnas olika delar observerades under en period, sammansättningen av ingående vatten undersöktes genom provtagning, anläggningarnas ventilation uppskattades och den mikrobiella sammansättningen av slam och biofilm undersöktes med hjälp av DNA sekvensering. Generellt fanns inget tydligt samband mellan de uppmätta halterna av suspenderat material i ingående vattnet (efter slamavskiljaren) och slamförekomsten i fördelningsbrunnen, luftningsrör eller spridarledningar.

Endast en av anläggningarna visade sig ha problem med igensättning. Vid denna anläggning var koncentrationen suspenderat material, järn, fett och BOD låga. Sammansättningen av mikrofloran skiljde sig inte åt mellan de undersökta infiltrationsbäddarna, i alla proverna var förekomsten av bakterieklasserna Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Alphaproteobacteria, Sphingobacterii, Actinobacteria och Deltaproteobacteria dominerande.

Publicerad: 2019-12-03
Uppdaterad: 2019-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion