VA-GIS Mälardalen

Förstudie om GIS och databaser för gemensam effektiv hantering av data om enskilda VA.

Ladda ner dokument

Sammanfattning av rapporten

Allt fler människor väljer att bosätta sig i områden där dricksvatten kommer vara en begränsad och i många fall bristande resurs, både när det gäller tillgång och kvalitet, under överskådlig tid. Bristfälliga och allt fler enskilda avlopp utgör inte bara utsläppsrelaterade problem som övergödning utan är också ett hot mot grundvattnet.

Många kommuner har uttryckt en osäkerhet och behov av stöd när det gäller att hantera VA-frågorna på ett långsiktigt och hållbart sätt. De nya allmänna råden om små avloppsanläggningar kommer dessutom att innebära ökade krav på hur kommunerna genomför sin tillsyn av enskilda avlopp.

Det finns därför starka skäl att samordna och ta fram bättre underlag
gällande enskilda vatten- och avloppsanläggningar samt att utveckla
metoder och verktyg för att dra nytta av detta i den löpande tillsynen och
uppföljningen. Denna fråga har i olika sammanhang lyfts fram av
kommuntjänstemän som strategisk för det framtida arbetet på kommunal,
regional och nationell nivå. De kommuner som sett frågan som prioriterad har emellertid inte själva haft några resurser att själva starta något egentligt utvecklingsarbete. Den utveckling som skett har ofta bedrivits av entusiastiska handläggare med intresse för GIS och som sett möjligheter till effektivisering av det löpande arbetet.


För att stödja kommunerna och få igång ett utvecklingsarbete i frågan har
Länsstyrelserna i Stockholms, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Örebro län tillsammans med Mälardalsrådet initierat en förstudie om
användning av GIS och databaser för samordnad och effektivare
datahantering gällande enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion