Sammanställning av utsläppsvärden från avloppsanläggningar 26-2000 pe

Syftet med projektet har varit att samla in provtagningsresultat från avloppsanlägg-ningar i storleken 26-2000 pe (personekvivalenter).

Sammanfattning av rapporten

Avloppsanläggningar som är dimensionerade för mer än 25 men högst 2000 personekvivalenter var anmälnings-pliktiga (prövningsnivå C) i den gamla versionen av miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I den nu gällande förordningen går gränsen för anmälningspliktig verksamhet från 201 pe till 2000 pe för avloppsanläggningar.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion