Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg – uppstartsfas

I rapporten beskrivs ett projekt med syfte att, genom praktiska försök, undersöka uppstartstiden hos markbäddar byggda med såväl naturgrus som krossat berg samt att jämföra hydrauliska förhållanden och reningsfunktion.

Sammanfattning av rapporten

Majoriteten av de enskilda avloppsanläggningar som är i drift i Sverige har någon form av markbaserad rening. När Naturvårdsverkets gamla, numera ersatta, allmänna råd om små avlopp (SNV AR 87:6) togs fram för hur markbaserade reningsanläggningar ska utformas, dimensioneras och beskickas var naturgrus det dominerande materialet. Det forskningsunderlag som låg till grund för riktlinjerna antas därför bygga på naturgrus.

Naturgrus, dvs. de av naturen sorterade jordarterna, är dock en ändlig resurs. Att minska naturgrusanvändningen ingår som ett delmål i regeringens miljömål, och för att nå bättre hushållning av våra naturresurser bör krossat berg användas istället för naturgrus. Samtidigt pekar mycket på att krossat berg blir ett allt vanligare material att använda vid nyanläggning av markbäddar. Det saknas dock dokumenterade forskningsresultat för hur markbäddens funktion, t.ex. hydraulik och reningsgrad, påverkas av att krossat berg används istället för naturgrus.

Syftet med detta projekt var att, genom praktiska försök, undersöka uppstartstiden hos markbäddar byggda med såväl naturgrus som krossat berg samt att jämföra hydrauliska förhållanden och reningsfunktion. Genom praktiska kolonnförsök, där tidigare obelastade filtermaterial (ett material naturgrus och två blandningar av krossat berg) beskickades med avloppsvatten under 24 veckor, undersöktes framförallt infiltrationskapacitet, uppkomst av synliga förändringar i filtermaterialet och reningseffekt av bl.a. BOD7, totalfosfor och bakterier.

Provtagningar, på inkommande och utgående avloppsvatten, utfördes en gång per vecka under försöksperioden. Infiltrationskapaciteten undersöktes genom att, en gång i veckan, beskicka kolonnerna med en större mängd avloppsvatten. Nivågivare registrerade tiden det tog för vattnet att sjunka undan. Uppkomsten av synliga förändringar i filtermaterialet observerades genom ett fönster på kolonnerna. Bakteriemätning i filtermaterialen skedde på belastat filtermaterial efter försöksperiodens slut.

Resultat och slutsatser från kolonnförsökens 24 veckor tyder på en viss skillnad i både hydrauliska förhållanden och reningsfunktion mellan naturgrus och krossat berg men dock ingen större skillnad mellan de två blandningarna krossat berg:

  1. Infiltrationskapaciteten var betydligt lägre hos naturgruset än hos de båda blandningarna av krossat berg, samtidigt som synligt svart lager enbart bildades i naturgruskolonnerna.
  2. Reningen av BOD7 fungerade bra redan efter en veckas drift (första provtagningen) i såväl naturgrus som i krossat berg. Utgående halter klarade generellt normal skyddsnivå enligt NFS 2006:7.
  3. Reningen av bakterier fungerade bra efter tre veckors drift (första provtagningen) i såväl naturgrus som i krossat berg. Utgående värden låg normalt under högsta tillåtna värde enligt NFS 1996:6 för samtliga filtermaterial. Reningen var generellt bättre i naturgrus än i krossat berg. Halten av bakterier hos de två fraktionerna av krossat berg började under vecka 18 att sjunka, men uppnådde inte ett konstant värde under kolonnförsökets 24 veckor.
  4. Reningen av totalfosfor varierade mellan naturgrus och krossat berg. För naturgruset fungerade reningen av totalfosfor bra redan efter en veckas drift (första provtagningen), och utgående halt uppnådde hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7 under samtliga provtagningar (undantaget en provpunkt). Materialen av krossat berg renade totalfosfor sämre än naturgruset. Utgående halter låg generellt runt normal skyddsnivå enligt NFS 2006:7.

Inkommande halter av såväl BOD7 som totalfosfor var ovanligt låga under större delen av försöksperioden, och kan därför inte anses representativt för kvaliteten hos ”normalt” avloppsvatten. En annan kvalitet på avloppsvattnet skulle eventuellt kunna påverka resultaten.

Man bör också komma ihåg att resultaten från genomförda kolonnförsök enbart gäller för 24 veckor efter uppstart och inte representerar hela livslängden för en markbädd.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion