Tydligare regler för små avloppsanläggningar

Författningsförslag för avloppsanläggningar upp till och med 200 personekvivalenter (pe). Avsikten med förslaget är att förtydliga regelverket kring de små avloppsanläggningar, öka rättssäkerheten och säkerställa anläggningarnas funktion.

Vilka problem ska förslaget lösa?

Målsättningen är att:

  1. samla och förtydliga regelverket kring små avlopp för att minska oklarheter i tillämpning
  2. öka rättssäkerheten, samsynen och effektiviteten i kommunernas arbete med prövning och tillsyn
  3. säkerställa avloppsanläggningarnas funktion.

Vilka förändringar innebär förslaget?

Förslaget innebär följande förändringar:

  1. kravet på rening av fosfor skärps i områden med övergödningsproblem, och där utsläppen från små avloppsanläggningar står för en betydande del. Däremot sänks kravet på rening av fosfor i områden där risken för påverkan är liten. Reningsnivåerna blir därmed bättre anpassade till risken för påverkan.
  2. särskilt känsliga områden pekas ut. Det blir enklare för fastighetsägaren att veta vilken anläggning som kan accepteras på en viss plats. Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten eller kommunerna föreslås stå för utpekandet utifrån ett gemensamt bedömningsunderlag vilket också ger en ökad samsyn nationellt.
  3. krav på certifiering av de som anlägger avloppsanläggningar, krav på opartisk kontroll vid nyinstallation, samt kontinuerlig kontroll av nya anläggningar i drift. Detta ökar säkerheten i att nya anläggningar klarar de krav som förutsatts vid tillståndsgivningen.
  4. för anläggningar dimensionerade för 51-200 pe ställs högre krav på undersökning vid lokalisering och tätare kontinuerlig kontroll, än för de mindre anläggningarna.

Läs mer om förslaget till ny förordning.

Publicerad: 2016-09-28
Sidansvarig: Webbredaktion