Vägledning för prövning av små avlopp

Denna vägledning är ett stöd för dig som arbetar med prövning av små avloppsanläggningar i kommunal verksamhet. Den är även användbar för dig som arbetar med regional tillsynsvägledning på länsstyrelse.

Granskning

Granskning

Granskning av anmälan om avlopp och ansökan om tillstånd

Komplettering

Komplettering

Komplettering av ansökan/anmälan med mer material

Kommunika­tion och remiss

Kommunika­tion och remiss

Kommunicera med berörda och inhämta yttranden genom remiss

Bedömning

Bedömning

Bedömning av tillåtlighet och skyddsnivåer

Beslut

Beslut

Meddela villkor eller ett föreläggande om försiktighetsåtgärder.

Övergripande frågor

Övergripande frågor

Avloppsjuridik, VA-planering, PBL med mera

Om vägledningen

Detta är Havs- och vattenmyndighetens utvecklade vägledning för prövning av små avlopp med utgångspunkt från:

Vägledningen kompletterar HaV:s allmänna råd om små avlopp och ersätter Naturvårdsverkets Handbok 2008:3 ”Små avloppsanläggningar”

Vägledningen avser prövning av avloppsanläggningar som tar emot hushållsspillvatten, dimensionerade för 5-200 personer. Små avloppsanläggningar som är avsedda att rena vatten från verksamheter till exempel spillvatten från slakteri, bageri eller biltvätt omfattas inte av allmänna råd om små avloppsanläggningar (HVMFS 2016:17) eller denna vägledning.

Det varierande omfånget på texten i de olika avsnitten speglar inte frågornas angelägenhetsgrad. Prövning av en liten avloppsanläggning ska ske utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

Rättspraxis gör vägledningen mer konkret

Vägledningen bygger på den rättspraxis som vuxit fram genom domar från mark- och miljööverdomstolen. Vägledningen är till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter inte juridiskt bindande, utan just vägledande.

Möjlighet till ökad samsyn och rättssäkerhet

Förhoppningen är att vägledningen bidrar till en enhetlig tillämpning av miljöbalken i landets kommuner. Syftet är både att öka samsynen vid prövning mellan handläggare inom en kommun och samsynen mellan kommuner. Den ökar också möjligheten till en rättssäker och effektiv handläggning.

Sök i vägledningen

Vi har strukturerat vägledningen efter ansökningsprocessen för att den ska fungera som en uppslagsbok. Vår avsikt är att du här ska hitta vägledning i de frågor som du för tillfället söker svar på.