Om vägledningen för prövning

Hitta på sidan

Vi har strukturerat vägledningen efter ansökningsprocessen för att den ska fungera som en uppslagsbok. Vår avsikt är att du här ska hitta vägledning i de frågor som du för tillfället söker svar på.

Om vägledningen

Detta är Havs- och vattenmyndighetens utvecklade vägledning för prövning av små avlopp med utgångspunkt från:

Vägledningen kompletterar HaV:s allmänna råd om små avlopp och ersätter Naturvårdsverkets Handbok 2008:3 ”Små avloppsanläggningar”

Vägledningen avser prövning av avloppsanläggningar som tar emot hushållsspillvatten, dimensionerade för 5-200 personer. Små avloppsanläggningar som är avsedda att rena vatten från verksamheter till exempel spillvatten från slakteri, bageri eller biltvätt omfattas inte av allmänna råd om små avloppsanläggningar (HVMFS 2016:17) eller denna vägledning.

Det varierande omfånget på texten i de olika avsnitten speglar inte frågornas angelägenhetsgrad. Prövning av en liten avloppsanläggning ska ske utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

Rättspraxis gör vägledningen mer konkret

Vägledningen bygger på den rättspraxis som vuxit fram genom domar från mark- och miljööverdomstolen. Vägledningen är till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter inte juridiskt bindande, utan just vägledande.

Möjlighet till ökad samsyn och rättssäkerhet

Förhoppningen är att vägledningen bidrar till en enhetlig tillämpning av miljöbalken i landets kommuner. Syftet är både att öka samsynen vid prövning mellan handläggare inom en kommun och samsynen mellan kommuner. Den ökar också möjligheten till en rättssäker och effektiv handläggning.

Publicerad: 2022-09-27
Sidansvarig: Webbredaktion