Bedömning

Hitta på sidan

Bedömning av tillåtlighet och skyddsnivåer.

Bedömning av skyddsnivåer

En bedömning av vilka krav på försiktighetsmått som ska ställas i ett enskilt ärende bör utgå från normal eller hög skyddsnivå för hälso- respektive miljöskydd.

Bedömning av skyddsnivåer

Bedömning av tillåtlighet, generella förutsättningar

Häl beskrivs hur bedömningen vid prövningen på olika sätt kan påverkas av beslut om att ansluta ett område till en kommunal avloppsanläggning, civilrättsliga förhållanden samt begränsad dricksvattentillgång

Bedömning av tillåtlighet, generella förutsättningar

Bedömning av tillåtlighet, anläggningens förutsättningar

Om hur uppgifterna i ansökan/anmälan kan bedömas för att avgöra om en anläggning klarar skyddsnivåerna för miljö- och hälsoskydd.

Bedömning av tillåtlighet, anläggningens förutsättningar

Bedömning av tillåtlighet, platsens förutsättningar

Vid bedömning av om platsen är lämplig för den ansökta anläggningen behöver många olika parametrar vägas in i bedömningen. Först finns de rent praktiska frågorna såsom möjligheten att drifta och serva anläggningen. Därefter ska skyddsavstånd till egen och omgivande grannfastigheter inklusive vägar och fastighetsgränser bedömas

Bedömning av tillåtlighet, platsens förutsättningar

Bedömning av tillåtlighet, vattenskydd, naturvård, fornlämningar med mera

Annan lagstiftning som miljöförvaltningen behöver ta hänsyn till vid prövningen av små avloppsanläggningar är

7 kap. MB

Detta kapitel reglerar olika typer av områdesskydd. Miljöförvaltningen behöver göra en bedömning av om anläggningen kan komma att påverka syftet med skyddet negativt. De områdesskydd som är aktuella vid prövning av små avlopp är

10 kap. MB, förorenad mark

I dessa fall behöver miljöförvaltningen göra en bedömning av om anläggandet av avloppsanläggningen kan medföra risk för spridning av föroreningar eller ej, se avsnitt Förorenad mark.

Kulturmiljölagen

Information ska inhämtas från länsstyrelsen om någon fornlämning kan komma att påverkas och i så fall ska snarast samråd ske med länsstyrelsen, se avsnitt Fornlämningar.

Även hur bedömningen av påverkan på naturmiljön i känsliga områden där formellt skydd saknas tas upp, se avsnitt Känsliga områden där formellt skydd saknas.

Vattenverksamhet enligt 11 kap. MB

Åtgärder som avses vidtas vid anläggandet av ett litet avlopp kan ibland vara vattenverksamhet enligt 11 kap. MB. När dessa situationer uppkommer ligger ansvaret för att beakta påverkan på växt- och djurlivet i det berörda vattendraget på sökande, se avsnitt Vattenverksamhet.

I frågorna som berörs handlar det i många fall om att miljöförvaltningen behöver remittera/samråda med en annan aktör. För att detta ska gå smidigt och att remisser inte skickas när det är uppenbart onödigt kan miljöförvaltningen tillsammans med berörd aktör, till exempel länsstyrelsen, behöva ta fram gemensamma rutiner för hur handläggningen ska gå till. En sådan rutin bör omfatta alla avloppsanläggningar upp t.o.m. 200 pe.

Publicerad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion