Begränsad dricksvattentillgång

Vid prövning av små avloppsanläggningar ingår också att bedöma och ta hänsyn till hur avloppsanläggningen påverkar vattenförsörjningen i området.

Ibland kan en ny anläggning leda till att vattenförbrukningen ökar och att vattnet i det aktuella området därmed inte räcker eller att det finns en ökad risk för saltvatteninträngning om en redan hårt belastad grundvattentillgång belastas ytterligare. Om grundvattnet tas från en grundvattenförekomst kan det innebära en negativ påverkan på MKN för kvantitativ och kemisk status. Se även avsnitt Kvantitativ status i grundvatten.

Ofta handlar detta om områden där det finns många fritidshus som från början byggts med enkel standard, men där kraven på bekvämlighet ökat allteftersom i så kallade omvandlingsområden. Miljöförvaltningen behöver vid en prövning av en ansökan i ett sådant område bland annat avgöra vad följden skulle bli av en generell tillståndsgivning till nya avlopp för många eller alla fastigheter i området. Ifall risk för betydande påverkan på vattentillgången kan konstateras kan detta utgöra skäl till att avslå ansökan om tillstånd till en anläggning med vattentoalett, se regeringsrättens dom M 2196-93.

I en dom från MÖD, M 747-08, avslogs till exempel en ansökan då domstolen bedömde att nybyggnation med vattentoalett skulle kräva ett uttag ur den redan hårt belastade grundvattentillgången, vilket riskerade att leda till ökade sanitära olägenheter i området.

I en annan dom från MÖD, M 7681-08, gjordes en annan bedömning och domstolen kom fram till att utredningen visade att risken för saltvatteninträngning i grundvatten inom det relevanta området var i det närmaste försumbar. Då inga andra miljömässiga risker förelåg saknades det skäl för att inte tillåta anläggningen i efterhand.

I kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter kan tillståndsplikt ha införts (med stöd av 9 kap. 10 § MB) för inrättande av grundvattentäkt inom sådana områden ”där knapphet på sött grundvatten råder eller kan befaras uppkomma”. Det kan finnas relevanta undersökningar om dricksvatten­tillgången som legat till grund för ovan nämnda föreskrifter, som miljöförvaltningen behöver ta del av för att en bedömning av ansökan ska kunna göras. Sådana undersökningar kan också ha tagits fram inom ramen för kommunens arbete med översiktsplanen.

Relevanta rättsfall

Rättsfall

Avsnitt där rättsfallet finns

Domstol, datum och målnummer

Begränsad dricksvattentillgång

Miljööverdomstolen, 2008-12-22, M 747 -08

 

Miljööverdomstolen, 2009-09-25, M 7681-08

 

Regeringsrätten, 1994-06-15, Mål nr 2196-93 (RÅ 94 ref 59)

Publicerad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion