Fornlämningar och kulturmiljöer

Hitta på sidan

Sammanfattning - fornlämningar och kulturmiljöer

Tillståndsprövningen av en avloppsanläggning ska innefatta även risk för påverkan på en fornlämning.

Förekomst av en känd fornlämning på platsen för den planerade avloppsanläggningen kan medföra avslag på en tillståndsansökan enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap MB. Däremot sker ingen direkt prövning utifrån Kulturmiljölagen i avloppsprövningen eftersom det är länsstyrelsen som är prövningsmyndighet.

Miljöförvaltningen bör upplysa den som avser anmäla eller söka om tillstånd till en avloppsanläggning, om att kontroll behöver göras med länsstyrelsen om fornlämning eller kulturmiljö kan komma att påverkas. Det är också rimligt att miljöförvaltningen själv gör en kontroll av om en fornlämning eller kulturmiljö kan komma att beröras.

Om det finns en känd fornlämning eller kulturmiljö på platsen för den aktuella avloppsanläggningen så ska ansökan/anmälan remitteras till länsstyrelsen. Utifrån remissvaret kan miljöförvaltningen avgöra om ansökan/anmälan kan beviljas/accepteras eller inte.


Vid prövningen av en avloppsanläggning dyker ibland frågan om fornlämningar och kulturmiljöer upp. Kulturmiljölagen och miljöbalken är parallella lagstiftningar precis som till exempel miljöbalken och plan- och bygglagen. Det innebär att ansökningarna enligt de olika lagarna prövas var för sig även om de kan innehålla liknande moment. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kan därmed komma att ges, men tillståndet kanske ändå inte kan utnyttjas. Till exempel kan det vara så att en okänd fornlämning påträffas när avloppsanläggningen anläggas. På Riksantikvarieämbetets webbplats finns mer information.

Kulturmiljölagen

Relevanta bestämmelser i kulturmiljölagen (KML) finns framförallt i 2 kapitlet. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Ansvaret enligt kulturmiljölagen ligger på den som ”avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag” (2 kap. 10 § KML). Sökanden ska inhämta information från länsstyrelsen om någon fornlämning eller kulturmiljö kan komma att påverkas eller om länsstyrelsen utifrån fornlämningssituationen bedömer att det finns risk för att ej kända fornlämningar kan komma att beröras. I så fall ska snarast samråd ske med länsstyrelsen.

Även byggnadsminnen och kyrkomiljöer är skyddade enligt 3 och 4 kap. KML.

Miljöbalken

Vid prövning av tillstånd enligt miljöbalken ska hänsyn tas till kulturmiljövärden, se till exempel 1 kap. 1 § 2 p och 3 kap. 6 § MB – ”miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas”. Det innebär att med en känd fornlämning eller kulturmiljö på platsen för en ansökt avloppsanläggning kan skäl finnas för att avslå ansökan utifrån lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § MB.

Miljöförvaltningen bör upplysa den som avser anmäla eller söka om tillstånd till en avloppsanläggning, om att kontroll behöver göras med länsstyrelsen om fornlämning eller kulturmiljö kan komma att påverkas.

Det är också rimligt att miljöförvaltningen själv gör en kontroll av om en fornlämning eller kulturmiljö kan komma att beröras genom att kontrollera aktuella kartskikt från Riksantikvarieämbetet. Kända fornlämningar är redovisade i Fornsök på Riksantikvarieämbetets webbplats. I Bebyggelseregistret finns uppgifter om byggnader, anläggningar och andra kulturmiljöer.

Om en känd fornlämning eller kulturmiljö finns

Om miljöförvaltningen konstaterar att det finns en känd fornlämning eller kulturmiljö på platsen där den sökande vill lägga avloppsanläggningen så ska ansökan remitteras till länsstyrelsen (19 kap. 4 § 2 p MB). Utifrån remissvaret kan miljöförvaltningen avgöra om ansökan kan beviljas eller inte. Det kan bli aktuellt att den sökande får söka tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML hos länsstyrelsen, och en avloppsprövning bör i sådana fall avvakta detta. Se även avsnitt Remiss.

Skeppssättning i Bohuslän sommartid

Med en känd fornlämning på platsen för en ansökt avloppsanläggning kan skäl finnas för att avslå ansökan utifrån lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken. Foto: Bodil Forsberg

Om inga kända fornlämningar finns

Eftersom alla fornlämningar inte är kända kan det hända att det under grävning för en avloppsanläggning påträffas fornfynd eller fornlämningar. Då träder bestämmelserna 2 kap. 5 och 10 §§ KML in: den som påträffar ett fornfynd eller en fornlämning under grävning eller annat arbete ska omedelbart avbryta arbetet och anmäla detta till länsstyrelsen.

Information i tillståndsbeslut

Det är lämpligt att i ett avloppsbeslut ange att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar verksamhetsutövaren från skyldigheten att rätta sig efter vad som föreskrivs i en annan författning. Om fornfynd eller fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart anmälas till länsstyrelsen (2 kap. 5 och 10 §§ KLM).

Handläggning av anmälningsärenden

Ett anmälningsärende handläggs på samma sätt som ett tillståndsärende, men med skillnaden att beslut i ärendet utformas som förbud, föreläggande eller meddelande om att ingen erinran finns, se avsnitt Anmälan.

Publicerad: 2019-10-02
Uppdaterad: 2019-10-08
Sidansvarig: Webbredaktion