Vattenskydd, naturvård, fornlämningar med mera

Hitta på sidan

Lagstiftning som miljöförvaltningen behöver ta hänsyn till i bedömning av tillåtlighet, vattenskydd, naturvård, fornlämningar med mera.

Lagstiftning som miljöförvaltningen behöver ta hänsyn till vid prövningen av små avloppsanläggningar är

7 kap. MB

Detta kapitel reglerar olika typer av områdesskydd. Miljöförvaltningen behöver göra en bedömning av om anläggningen kan komma att påverka syftet med skyddet negativt. De områdesskydd som är aktuella vid prövning av små avlopp är

10 kap. MB, förorenad mark

I dessa fall behöver miljöförvaltningen göra en bedömning av om anläggandet av avloppsanläggningen kan medföra risk för spridning av föroreningar eller ej, se avsnitt Förorenad mark.

Kulturmiljölagen

Information ska inhämtas från länsstyrelsen om någon fornlämning kan komma att påverkas och i så fall ska snarast samråd ske med länsstyrelsen, se avsnitt Fornlämningar.

Även hur bedömningen av påverkan på naturmiljön i känsliga områden där formellt skydd saknas tas upp, se avsnitt Känsliga områden där formellt skydd saknas.

Vattenverksamhet enligt 11 kap. MB

Åtgärder som avses vidtas vid anläggandet av ett litet avlopp kan ibland vara vattenverksamhet enligt 11 kap. MB. När dessa situationer uppkommer ligger ansvaret för att beakta påverkan på växt- och djurlivet i det berörda vattendraget på sökande, se avsnitt Vattenverksamhet.

I frågorna som berörs handlar det i många fall om att miljöförvaltningen behöver remittera/samråda med en annan aktör. För att detta ska gå smidigt och att remisser inte skickas när det är uppenbart onödigt kan miljöförvaltningen tillsammans med berörd aktör, till exempel länsstyrelsen, behöva ta fram gemensamma rutiner för hur handläggningen ska gå till. En sådan rutin bör omfatta alla avloppsanläggningar upp t.o.m. 200 pe.

Publicerad: 2023-01-03
Sidansvarig: Webbredaktion