Känsliga områden där formellt skydd saknas

Hitta på sidan

Sammanfattning - känsliga områden där formellt skydd saknas

Små avloppsanläggningar omfattas inte av samrådsplikten i 12 kap 6 § MB vid väsentlig påverkan på naturmiljön utan detta ska ingå i tillståndsprövningen eller bedömning av anmälan.

I ett område med dokumenterat höga natur- eller kulturmiljövärden eller i ett område som annars är känsligt kan även en förhållandevis liten åtgärd innebära väsentlig ändring av natur- eller kulturmiljön. Det kan när det gäller små avloppsanläggningar handla om till exempel effekterna av grävning, avbaning av vegetation eller uppförande av en byggnad för avloppsrening. Vilka områden som är känsliga kan framgå av t ex lokala naturvårdsplaner eller kulturmiljöprogram.

I ett område med dokumenterat höga natur- eller kulturmiljövärden eller i ett område som annars är känsligt kan även en förhållandevis liten åtgärd innebära väsentlig ändring av natur- eller kulturmiljön. Det kan när det gäller små avloppsanläggningar handla omtill exempel effekterna av grävning, avbaning av vegetation eller uppförande av en byggnad för avloppsrening. Vilka områden som är känsliga kan framgå av t ex lokala naturvårdsplaner eller kulturmiljöprogram.

Eftersom små avlopp är tillstånd- eller anmälningspliktiga omfattas de inte av samrådsplikten i 12 kap. 6 § MB vid väsentlig påverkan på naturmiljön, utan detta ska ingå i prövningen. Det är viktigt att miljöförvaltningen har detta i beaktande så att det material den behöver begärs in från den sökande. Jämför med vad som krävs i en anmälan enligt 12 kap. 6 § MB - bland annat bör det finnas med en redogörelse av vilka skyddsåtgärder som är planerade för att förebygga och motverka skada på naturmiljön.

12 kap. 6 § MB: Kan en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälan för samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap eller bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel. (…)

Den skada på miljön som avses kan i avloppssammanhang handla om effekterna av grävning, utfyllnad, avverkning eller avbaning av vegetation och/eller uppförande av byggnader för avloppsrening samt utsläppet av avloppsvatten i sig.

I ett område med dokumenterat höga natur- eller kulturmiljövärden eller i ett område som annars är känsligt kan även en förhållandevis liten åtgärd innebära väsentlig ändring av natur- eller kulturmiljön. Av MÖD:s dom M 4255-18 framgår att begreppet naturmiljön i 12 kap. 6 § miljöbalken omfattar även kulturmiljövärden. 

Exempel på åtgärder

 • påverkan från utsläpp av renat hushållsspillvatten på en damm som är habitat för salamander
 • placering av en avloppsanläggning inom ängs- och hagmark med högt botaniskt värde
 • placering av en avloppsanläggning inom en nyckelbiotop där grävning för anläggningen riskerar att skada till exempel rötter på träd.
 • påverkan på ett vattendrag med flodpärlmussla genom grumling

Exempel på var uppgifter om sådana värdefulla områden och objekt finns

 • Skogskartan
 • lokala naturvårdsplaner
 • länsstyrelsens rapporter om inventering av till exempel ängs-och hagmark
 • Artportalen
 • regionala och lokala kulturmiljöprogram
 • områden som utpekats som kulturmiljöer i översiktsplaner
 • riksantikvarieämbetets webbplats (Fornsök och Bebyggelseregistret)
Publicerad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion