Vattenverksamhet

Vissa åtgärder som planeras att genomföras i samband med att en avloppsanläggning ska byggas kan ibland vara vattenverksamhet, till exempel kulvertering av bäck eller utfyllnad i ett vattenområde.

Hitta på sidan

Sammanfattning av vattenverksamhet

Ansvaret för ansökan/anmälan om vattenverksamhet vilar helt på den sökande. Miljöförvaltningen behöver rent formellt inte invänta en prövning om vattenverksamhet för att kunna ge tillstånd enligt 9 kap. MB, men bör ändå invänta ett eventuellt beslut enligt 11 kap. MB eftersom det finns risk för att avloppstillståndet annars inte går att utnyttja.

Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena behövs varken tillstånd eller anmälan (11 kap. 12 § MB).

Vissa åtgärder som planeras att genomföras i samband med att en avloppsanläggning ska byggas kan ibland vara vattenverksamhet. Vattenverksamheter och vattenanläggningar regleras i 11 kap. MB. Exempel på olika åtgärder som skulle kunna omfattas av bestämmelserna i 11 kapitlet är

  • grävning, rensning eller utfyllnad i ett vattenområde, till exempel om den sökande vill anlägga en damm i en befintlig bäck som efterpoleringssteg
  • åtgärd i ett vattenområde för att förändra vattnets djup och läge, till exempel om den sökande för att kunna avleda sitt renade avloppsvatten avser att flytta ett vattendrag
  • kulvertering av dike eller bäck, till exempel om den sökande vill kulvertera en bäck förbi en grannes vattentäkt för att undvika smittorisk.

Ansvaret för ansökan/anmälan till MMD/länsstyrelsen/kommunen vilar helt på den sökande. När en fråga om vattenverksamhet uppkommer i samband med en tillståndsprövning eller anmälan av en avloppsanläggning kan påverkan på växt- och djurlivet i det berörda vattendraget samt enskilda intressen behöva beaktas av den sökande. Typisk påverkan i samband med grävning i vattendrag är grumling. Särskilt känsliga vattendrag kan vara sådana där det finns skyddsvärda arter som till exempel flodpärlmussla. Är man som sökande osäker på om den åtgärd man vill vidta är tillstånds- eller anmälningspliktig vattenverksamhet eller undantagen från tillståndsplikten kan det vara bra att kontakta ansvarig myndighet vilket ofta är länsstyrelsen. Det är alltid sökande som ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns för den åtgärd man vill vidta.

Länsstyrelsen är ansvarig för tillsyn och för prövning av anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap. MB (kan delegeras till kommun). Tillstånd till vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomstol förutom markavvattning som tillståndsprövas av Länsstyrelsen, såvida markavvattningen endast berör den egna fastigheten. HaV har tillsynsvägledningsansvar för 11 kap. MB med undantag för dammsäkerhet (Svenska kraftnät) och markavvattning (Naturvårdsverket).

Ofta kan en fråga om vattenverksamhet sammanfalla med en fråga om strandskydd. Eftersom lagstiftningen kring strandskydd är formulerad som ett förbud måste frågan om strandskyddet avgöras först, se avsnittet om Strandskydd.

Naturvårdsverket vägleder om markavvattning och har vägledning om detta på sin webbplats. Havs- och vattenmyndigheten vägleder om övrig vattenverksamhet (med undantag för dammsäkerhet).

Miljöförvaltningens handläggning

När en ansökan/anmälan om en avloppsanläggning inkommer ska miljöförvaltningen inte göra någon egen bedömning av om åtgärden också kräver tillstånd eller anmälan enligt 11 kap MB. utan bör ge rådet till sökanden att ta en kontakt med ansvarig myndighet för att höra efter hur man ska gå vidare när det gäller frågan om hur åtgärden förhåller sig till 11 kap.

Miljöförvaltningen behöver rent formellt inte invänta en prövning enligt 11 kap. MB för att kunna ge tillstånd enligt 9 kap. MB. Om det blir aktuellt att den sökande söker tillstånd/anmäler vattenverksamhet bör ändå en avloppsprövning avvakta detta i samråd med den sökande. Risken är annars att avloppstillståndet enligt 9 kap. MB eventuellt inte går att utnyttja. Den sökande har i så fall möjlighet att dra tillbaka sin ansökan om avloppstillståndet inte kommer att kunna utnyttjas p.g.a. att vattenverksamheten inte kan tillåtas. En avloppsansökan kan inte avslås med hänvisning till bestämmelser i 11 kap. MB

Information om vattenverksamhet i beslutet

Meddelar miljöförvaltningen ett tillstånd är det lämpligt att kommunen under Information i tillståndet anger att

  • planerade åtgärder vid anläggande av avloppsanläggningen kan även omfatta vattenverksamhet enligt 11 kap. MB
  • länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter och kontakt med dem ska tas för diskussion om åtgärderna som berör vatten är anmälnings-/tillståndspliktigt enligt 11 kap. MB, såvida inte kommunen har övertagit detta på delegation från länsstyrelsen.

Det bör också framgå av informationen att det i 3 kap. 5-8 §§ och 7 kap. 17-18 §§ lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (SFS 1998:812) finns regler om hur avlopp får anslutas till ett markavvattningsföretag och att kommunens beslut enligt 9 kap. MB inte innebär någon rättighet att släppa ut avloppsvattnet till ett markavvattningsföretag. Sökande måste själv lösa detta via kontakter med markavvattningsföretaget. Länsstyrelsen kan ha information om det finns ett markavvattningsföretag som berör diket/vattendraget där utloppet från avloppet ska anslutas.

Publicerad: 2019-10-02
Uppdaterad: 2023-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion