Strandskydd

Hitta på sidan

Sammanfattning - strandskydd

Strandskyddsfrågan ingår i tillståndsprövningen av ett litet avlopp men prövas av den myndighet som har ansvar för strandskyddsdispenser om det gäller en anmälan.

Ligger den planerade avloppsanläggningen inom strandskyddat område ska bedömning göras av om den hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt och/eller om livsvillkoren för växt- och djurlivet väsentligt förändras (7 kap. 15 § MB). Om avloppstillståndet inte medför detta så omfattas avloppsanläggningen inte av förbudet i 15 § och därmed behöver ingen strandskyddsprövning göras. I avloppstillståndet ska det motiveras varför ingen strandskyddsprövning behövs.

Behöver en strandskyddsprövning göras måste särskilda skäl finnas för att kunna medge tillstånd till avloppsanläggningen (7 kap. 18 § c-d MB). Finns sådana särskilda skäl behöver inte något särskilt beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna fattas utan denna fråga ska ingå och motiveras i ”det vanliga” avloppstillståndet.

I 7 kapitlet MB finns bestämmelser om strandskydd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, se figur 27.

Naturvårdsverket vägleder om strandskydd på bland annat sin webbplats. Alla relevanta delar av denna vägledning bör följas.

Var gäller strandskydd och vad är förbjudet att göra där?

Generellt strandskydd omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Ibland kan länsstyrelsen genom ett beslut i det enskilda fallet ha utökat strandskyddet till max 300 m.

Illustrationen visar ett ett strandparti där avståndet för det generella strandskyddet på 100 meter och det utökade strandskyddet på 300 meter finns utmärkt.

Figur 27 Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

I 7 kap. 15 § MB anges att inom ett strandskyddsområde får inte byggnader uppföras, grävningsarbeten vidtas eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. En annan av de saker som är förbjudna enligt strandskyddsreglerna är att utföra anläggningar eller andra anordningar, ändra byggnader eller användningen av dem om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Även ”förberedelsearbeten” till bebyggelse (till exempel en byggnad för ett litet avloppsreningsverk) kan vara förbjudet enligt 7 kap. 15 § p 3 MB. Detta gäller till exempel trädfällning, grävning eller schaktning för husgrund. Provgropar är också sådana förberedelsearbeten som är förbjudna och kräver dispens om de väsentligt kan förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter inom strandskyddat område. I så fall behöver en separat dispensprövning göras av provgropen även om tillstånd senare kommer att sökas för själva avloppsanläggningen.

Strandskyddsfrågan ska prövas i samband med tillståndsprövningen

Av 7 kap. 16 §, 2p MB framgår att förbudet i 15 § inte gäller för verksamheter som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken. I dessa fall förutsätts att strandskyddsreglerna beaktas i den aktuella tillståndsprövningen och att prövningsmyndigheten inom ramen för denna prövning gör en motsvarande bedömning som vid dispensprövning. Detta innebär att vid tillståndsprövning, även av en avloppsanläggning, så ska miljöförvaltningen ta in strandskyddsfrågan i prövningen. Prövningen ska utgå från bestämmelserna i 7 kap. 13-18 samt 25 och 26 §§ MB. Vid strandskyddsprövningen ska bedömas om verksamheten (avloppsanläggningen) får bedrivas i strandskyddsområdet. Samma förutsättningar måste vara uppfyllda som gäller vid dispensprövning även om någon uttrycklig dispens inte ges ifall tillstånd till avloppsanläggningen meddelas. Detta innebär att det krävs särskilda skäl för att få vidta åtgärden (se avsnitt När kan dispens från strandskyddsbestämmelserna ges?) Något separat beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna behöver inte fattas utan detta ska ingå och motiveras i avloppstillståndet - om förutsättningarna för strandskyddsdispens finns. Däremot kan miljöförvaltningen behöva remittera ärendet till den myndighet som handlägger strandskyddsdispenser för att få stöd i bedömningen av strandskyddsfrågan, se avsnittet Remiss

Strandskyddsfrågan ska prövas av ansvarig myndighet vid anmälan

Gäller det en anmälan om ett litet avlopp så sker ingen strandskyddsprövning inom ramen för anmälan. Miljöförvaltningen behöver i dessa fall överlämna ärendet till den myndighet som handlägger strandskyddsdispenser för att strandskyddsfrågan ska handläggas där. Om strandskyddet berör ett annat område skyddat enligt 7 kap. miljöbalken där skyddet inte meddelats av kommunen, är det länsstyrelsen som är beslutande i ärendet (se 7 kap. 18a § MB). Miljöförvaltningen måste invänta eventuellt beslut om strandskyddsdispens, alternativt besked om att dispens inte behövs.

När behövs inte strandskyddsprövning?

Inledningsvis ska avgöras om den sökta avloppsanläggningen omfattas av förbuden i 7 kap. 15 § MB, det vill säga om avloppsanläggningen

  • hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, och/eller
  • om livsvillkoren för växt- och djurlivet väsentligt förändras.

Om avlopptillståndet inte medför detta så omfattas avloppsanläggningen inte av förbuden i 15 § och därmed behöver ingen strandskyddsprövning göras. Ett exempel: om avloppsanläggningen avses placeras inom en tomtplats dit allmänheten inte har tillträde och anläggningen inte kommer att väsentligt ändra livsvillkoren för växt- och djurlivet, så behövs inte ingen strandskyddsprövning.

Länsstyrelsen kan också ha meddelat föreskrift om undantag från förbuden enligt 7 kap. 15 § MB. Då behöver ingen strandskyddsprövning göras om avloppsanläggningen är en kompletteringsåtgärd till huvudbyggnaden och placeras

  1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
  2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.
Illustrationen visar vilka avstånd som gäller om länsstyrelsen har meddelat föreskrift om att det inte krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna inom tomtplats.

Figur 28 Även om det är mindre vanligt kan den ansökta avloppsanläggningen, trots att den ligger inom en tomtplats, väsentligt förändra livsvillkoren för växt- och djurlivet – förbud enligt 7 kap. 15 § MB kan då gälla. Länsstyrelsen kan ha meddelat föreskrift om att det inte krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna inom 15 meter från huvudbyggnaden. Avståndet till stranden ska vara minst 25 meter.

När kan dispens från strandskyddsbestämmelserna ges?

Även om prövningen av strandskyddet ingår i en tillståndsprövning så bör utgångspunkten vara att bestämmelserna för strandskyddsdispens ska tillämpas (särskilda skäl, strandskyddets syften, fri passage).

En förutsättning för dispens från strandskyddet är att det finns s.k. särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 c § MB. Det kan till exempel vara att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (skäl 1). Det är möjligt att även skäl 5 skulle kunna vara tillämpbart, med hänvisning till att en fastighet blir bättre lämpad för bostadsändamål i ett längre perspektiv samt av miljö-/hälsoskyddsskäl. Inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge får man även använda de särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 d § MB. Åtgärder som vidtas inom strandskyddsområde måste också alltid vara förenliga med förbudets syfte, se 7 kap. 26 § MB.

Ifall förutsättningarna för dispens från strandskyddet inte föreligger är det ett skäl till att avslå avloppsansökan med stöd av lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 § miljöbalken. Figur 29 beskriver de olika stegen i bedömningen.

Det finns även vissa typer av byggnationer och åtgärder till exempel anordningar som behövs för näringsverksamhet inom bland annat jordbruket som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller behöver strandskyddsprövas. En avloppsanläggning som till exempel hör till en byggnad som behövs för jordbrukets ändamål och som inte avser att tillgodose bostadsändamål behöver sålunda inte strandskyddsprövas. Vilka övriga åtgärder som är undantagna från förbudet i 15 § framgår av 7 kap. 16 § miljöbalken. I avloppstillståndet ska motiveras varför ingen strandskyddsprövning behövs.

Figur 29 Processchema strandskydd. Klicka på bilden för en större version.

Motivera i beslutet

Det är viktigt att i ett beslut om tillstånd till ett avlopp motivera till exempel varför en strandskyddsprövning inte behövs, trots att anläggningen ligger inom strandskyddat område.

Om strandskyddsprövning däremot behövs och förutsättningar för dispens finns samt tillstånd till avloppsanläggningen kan meddelas ska det tydligt framgå varför strandskyddsreglerna inte utgör hinder för tillstånd till avloppsanläggningen.

Det kan också vara lämpligt att i tillståndet villkora om försiktighetsåtgärder, för att säkra att påverkan från den tillåtna åtgärden motverkas eller begränsas så långt som möjligt. Ett sådant exempel på villkor är att utsläppspunkten ska anordnas utan att påverka bäckfåran samt så att bäckslänten får ett naturligt utseende. Andra villkor kan handla om att körning eller upplag av massor inte får ske inom ett visst område eller att arbeten som kan påverka vattenkvaliteten inte får utföras under viss tid på året för att undvika störning på fisk.

Publicerad: 2019-10-02
Uppdaterad: 2023-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion