Andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

Hitta på sidan

Sammanfattning - andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

Andra skyddade områden enligt 7 kap MB kan vara till exempel naturreservat, biotopskyddsområde eller nationalpark. För dessa områden finns ett särskilt beslut om skydd samt vilka bestämmelser som gäller för området.

Det finns också så kallat generellt biotopskydd för vissa lätt identifierbara biotoper, bland annat alléer, stenmurar och småvatten i jordbruksmark och åkerholmar.

Verksamhet eller åtgärder får inte vidtas inom skyddade områden som kan skada natur/kulturmiljön eller kan motverka syftet med skyddet.

Om det finns särskilda skäl, får dispens ges i det enskilda fallet. Sådana dispenser prövas av den myndighet som beslutat om skyddet - länsstyrelsen, skogsstyrelsen eller kommunen. Gäller det dispens från generellt biotopskydd till exempel alléer, åkerholmar med mera prövas dessa alltid av länsstyrelsen.


I 7 kapitlet i miljöbalken finns utöver bestämmelser om strandskydd, vattenskyddsområden och Natura 2000-områden också bestämmelser som rör

 • nationalparker
 • naturreservat
 • kulturreservat
 • naturminne
 • biotopskyddsområde
 • djur- och växtskyddsområde
 • miljöskyddsområde.

För ett skyddat område finns ett särskilt beslut om skydd med motivet till skyddet och vilka bestämmelser som gäller för det specifika området. Detta gäller med undantag för biotopskyddsområden där det finns två kategorier – dels sådana biotopskyddsområden som har beslutats för ett visst område av länsstyrelsen, skogsstyrelsen eller kommunen, dels sådana biotoper som är lätt identifierbara och som åtnjuter ett allmänt skydd i hela landet – utan att ett specifikt beslut fattats i varje enskilt fall (så kallat generellt biotopskydd). De biotoper som har ett allmänt skydd är

 • allé
 • källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • odlingsröse i jordbruksmark
 • pilevall
 • småvatten och våtmark i jordbruksmark
 • stenmur i jordbruksmark
 • åkerholme.

Syftet med skyddet får inte motverkas

Generellt får inte verksamhet eller åtgärder vidtas inom skyddade områden som kan skada natur/kulturmiljön eller kan motverka syftet med skyddet. Exempel på sådana åtgärder inom ett skyddat område kan vara:

 • Grävning för avlopp skadar rötterna på värdefulla lövträd, till exempel i en allé.
 • Grävningar genom biotopskyddade stenmurar, odlingsrösen, diken och våtmarker.
 • Utsläpp av hushållsspillvatten bidrar till övergödning eller annan negativ påverkan på ett småvatten i jordbruksmark.
 • Dränering för att sänka grundvattennivån under en avloppsanläggning förändrar förutsättningar för skyddsvärd flora.
 • Uppläggning av jordmassor, som blir över i samband med anläggandet, skadar skyddsvärd flora/fauna.

Om det finns särskilda skäl, får dispens ges i det enskilda fallet. Sådana dispenser prövas av den myndighet som beslutat om skyddet - länsstyrelsen, skogsstyrelsen eller kommunen. Gäller det dispens från generellt biotopskydd till exempel alléer, åkerholmar m.m. prövas dessa alltid av länsstyrelsen.

Miljöförvaltningen bör innan beslut ha en dialog med den aktör som äger frågan om dispens (19 kap. 4 § MB), se avsnitt Remiss. Kan inte dispens meddelas är detta ett tecken på att det ur naturvårdssynpunkt är olämpligt att placera en avloppsanläggning på den aktuella platsen, se domar från MMD, M 6898-15 där en ansökan om tillstånd till avloppsanläggning inom ett område som omfattades av ett regeringsbeslut avslogs och M 2939-10 där dispens för avloppsanläggning inom naturreservat inte gavs.

Tillståndsansökan kan i sådana fall avslås med stöd av lokaliseringsprincipen i 2 kap 6 § MB. Eftersom dispensprövningen kan ha betydelse för lokaliseringsbedömningen är det alltså viktigt att miljöförvaltningen inväntar dispensprövningen.

Anmälningspliktiga avloppsanläggningar

Riskerar en anmälningspliktig åtgärd att påverka ett skyddat område bör miljöförvaltningen samråda med länsstyrelsen kring den fortsatta handläggningen. Miljöförvaltningen kan meddela ett tillfälligt förbud mot att tills vidare påbörja verksamheten för att tillräckligt med tid ska finnas för en eventuell utredning. Se även avsnitt Anmälan.

Relevanta rättsfall

Rättsfall

Avsnitt där rättsfallet finns

Domstol, datum och målnummer

Syftet med skyddet får inte motverkas

Miljödomstolen Vänersborg, 2010-10-13, M 2939-10

 

Mark- och miljödomstolen Nacka, 2015-12-15, M 6898-15

Publicerad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion