M 2939-10 Miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 2939-10
Beslutande myndighet: Miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2010-10-13
Kommun: Falköping

Slutsats

Dispens för att anlägga avlopps-anläggning inom naturreservat medgavs ej.

Sammanfattning

En fastighetsägare ansökte om dispens från föreskrifterna för ett naturreservat för att bl.a. anlägga avloppsanläggning. Ansökan avslogs.

Av Länsstyrelsens beslut framgår bland annat följande: ”De planerade schaktningarna för anläggande av avlopp, väg, parkering och ledningar samt borrning för bergvärme tar dels betesmark med höga naturvärden i anspråk och kan dels störa de hydrologiska förhållandena. Floran skiftar inom området och även om det inte finns värdekärnor på de aktuella platserna är de ändå viktiga eftersom de ingår i en helhet. Om vägen beläggs och åter tas i bruk kommer den att skära av betesmarken så att det sammanhängande området inte blir lika stort. Den gamla vägen har också ett högt kulturvärde då den är en viktig del i beskrivningen av hur kommunikationen har utvecklats i området.

Sammantaget strider åtgärderna mot reservatets syften som bland annat är att bevara och utveckla Ållebergs stora botaniska, zoologiska, geovetenskapliga och landskapsbildsmässiga värden, bevara Ålleberg tillgängligt för ett rörligt friluftsliv och bevara och utveckla ett rikt växt-, djur- och fågelliv inom naturliga ängs- och hagmarker samt bibehålla det varierade odlingslandskapet med dess olika naturtyper.”

Miljödomstolen delade länsstyrelsens bedömning och avslog ansökan.