Mål för prövnings- och tillsynsarbetet med små avloppsanläggningar

Hitta på sidan

Det finns både globala och nationella mål som berör de små avloppsanläggningarna. Några exempel är:

  • Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling
  • Sveriges nationella miljökvalitetsmål
  • Vattenförvaltningens mål

I denna vägledning kommer dock endast vattenförvaltningens mål att tas upp.

Vattenförvaltningens mål och åtgärder riktade till myndigheter

Sverige omfattas sedan år 2000 av EU:s vattendirektiv, som syftar till att alla gemensamt tar ansvar för ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Arbetet ska ske på ett likartat sätt inom EU och vara inriktat på att minska föroreningar, främja en hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen.

Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vatten­status. God status innebär god ekologisk- och kemisk status i alla inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär det, förutom god kemisk status, även god kvantitativ status.

Arbetet med vattenförvaltning sker i cykler på sex år. Vattenmyndigheterna tar fram en förvaltningsplan för de kommande sex åren. En cykel inleds med kartläggning utifrån befintliga data från miljöövervakning. Detta utgör sedan underlag för klassning av hur vattnen mår för att bestämma miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att god vattenkvalitet. Vattenmyndigheterna upprättar därefter förvaltningsplaner för arbetet och som sista steg rapporteras arbetet till EU.

Därefter börjar arbetet om igen med samma moment, men med utgångspunkt i de kunskaper de inblandade samlat på sig under den förra cykeln.

Miljökvalitetsnormerna säger vilken kvalitet, status, ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vatten ska uppnå god kvalitet. Vidare får vattnets status som huvudregel inte försämras.

De åtgärdsprogram som tas fram till varje ny förvaltningscykel beskriver hur miljökvalitetsnormerna ska nås. Statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer och övriga fakta om alla våra vatten finns tillgängliga i databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS.

I åtgärdsprogrammet för 2022-2027 finns åtgärder riktade till olika aktörer. Bland åtgärderna som särskilt berör avloppsfrågor finns följande:

  • Alla centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner, åtgärd 1,Planering
  • Alla centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner, åtgärd 2, Rapportering
  • Länsstyrelserna, åtgärd 4, Tillsynsvägledning till kommunerna
  • Kommunerna, åtgärd 1, Vattenplanering
  • Kommunerna, åtgärd 2, Miljötillsyn
  • Kommunerna, åtgärd 5, VA-plan inklusive dagvatten
Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion