Enskild eller allmän avloppsanläggning?

För att tillstånd till enskilda avloppslösningar inte ska beviljas förutsättningslöst i områden där det till exempel finns ett kommunalt ansvar enligt LAV behövs en god kommunal VA-planering.

Hitta på sidan

För att tillstånd till enskilda avloppslösningar inte ska beviljas förutsättningslöst i områden där det till exempel finns ett kommunalt ansvar enligt lag om allmänna vattentjänster (LAV) behövs en god kommunal VA-planering.

Kommuntäckande VA-plan

För att kunna hantera frågan om var små avloppsanläggningar är en rimlig lösning behövs en kommuntäckande VA-plan, inte minst med utgångspunkt från kraven i § 6 LAV:

§ 6 LAV

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön

Den sista meningen i 6 § trädde i kraft den 1 januari 2023.

Samtidigt tillkom 6 § a-d som anger att det efter den 31 december 2023 ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun. En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Bakgrunden till förändringarna i lagen om allmänna vattentjänster framgår av proposition 2021/22:208.

I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2022-2027 finns också upprättandet av VA-planer med som en åtgärd som kommunerna ska vidta.

Åtgärd 5 till kommunerna i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat innehålla:

a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av vatten och avloppshanteringen i kommunen

b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

(Åtgärd 5 till kommunerna i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2021-2027. Motsvarande fanns som åtgärd 7 i åtgärdsprogrammet för åren 2016-2021.)

Kommunen har ett behov av att kunna klargöra för fastighetsägare i kommunen hur VA-frågan ska ordnas både för om- och nybebyggelse samt vad som gäller för små avloppsanläggningar. VA-planen är lämpligen ett planeringsunderlag till kommunens översiktsplan för att skapa överblick och kunna redovisa både nuvarande situation och en planerad utveckling av hur VA-frågorna kommer att hanteras.

Plan för utbyggnad av kommunalt VA behövs

För att miljöförvaltningen tillfredsställande ska kunna planera sin tillsyn av små avloppsanläggningar behöver kommunens övergripande VA-planering resultera i en plan för utbyggnad av kommunalt VA som ger besked om vilka områden som ska prioriteras, i vilken ordning och vid vilken tidpunkt utbyggnad ska ske. Kopplat till utbyggnadsplanen behövs en handlingsplan i avvaktan på planerade åtgärder. Den bör beskriva vilka tekniska lösningar som är lämpliga i väntan på långsiktiga åtgärder och hur man ska hantera bygglovsärenden under tiden.

Det är viktigt att utbyggnadsplanen också innehåller en plan för uppföljning av anslutningsgraden. Bara för att det finns ett kommunalt verksamhetsområde är det inte självklart att alla fastigheter i området fysiskt ansluts då själva anslutningen via servisledning är förenad med ytterligare en kostnad. Därför måste det slås fast hur kontrollen, av att alla relevanta fastigheter är anslutna, ska ske. Planen bör också innehålla kriterier för när fastigheter inte behöver anslutas.

För områden som inte berörs av den planerade VA-utbyggnaden bör det utformas en handlingsplan för enskild VA-försörjning. Den har mycket gemensamt med handlingsplanen i avvaktan på planerade åtgärder, men den innehåller också en plan för att nå andra långsiktiga lösningar. Till exempel kan den beskriva hur fastighetsägare ska få stöd och uppmuntran att inrätta gemensamhetsanläggningar samt hur funktionskrav på små avloppsanläggningar ska kommuniceras till berörda fastighetsägare.

Avloppsfrågorna kan också behöva lyftas in i krisberedskapsplaneringen och översvämningsplaneringen och när nya vattenskyddsområdesbestämmelser tas fram (Havs- och vattenmyndigheten, 2014 c).

Vägledning för kommunal VA-planering finns i Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1.

När VA-plan saknas

I väntan på att en fullständig VA-plan ska tas fram är det nödvändigt att kommunen åtminstone har mer kortsiktiga planer för utbyggnad av ledningsnätet. Det är viktigt för den enskilde fastighetsägaren, som står i begrepp att göra en investering i en ny avloppsanläggning, att veta att det inte blir något kommunalt verksamhetsområde inom överskådlig framtid. Bestämmelser om ersättning för onyttiggjord anläggning finns i lagen om allmänna vattentjänster.

Miljöbalken i förhållande till lagen om allmänna vattentjänster

Miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är fristående lagstiftningar utan formell koppling, men i realiteten spelar flera bedömningar som görs med stöd av miljöbalken stor roll för ansvaret enligt LAV. Om miljöförvaltningen bedömer att det inom ett område inte längre går att meddela fler tillstånd till små avloppsanläggningar, med hänsyn till

  • MKN
  • andra föroreningar
  • risk för att dricksvattentäkter påverkas
  • att det kan bli vattenbrist med nya vattentoaletter

så kan det innebära att kommunens skyldighet att ordna avloppsfrågan enligt 6 § LAV gäller (Christensen, 2015).

Små avloppsanläggningar inom verksamhetsområde

Det finns ingen direkt koppling mellan ett kommunalt verksamhetsområde och möjligheten att inrätta eller ha kvar en fungerande liten avloppsanläggning. Tekniska förvaltningen kan inte tvinga någon att fysiskt ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen och miljöförvaltningen kan inte generellt förbjuda små avloppsanläggningar inom ett verksamhetsområde för avlopp. Miljöförvaltningen kan dock förelägga en enskild fastighetsägare att ansluta sig till en befintlig allmän VA-anläggning, men det krävs att det finns sådana omständigheter i det enskilda fallet som gör att miljöbalken kan tillämpas med denna utgång, se avsnittet När fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde.

God kommunikation och samverkan

En förutsättning för en lyckad VA-planering är att det finns en god kommunikation mellan politiker och tjänstemän från olika enheter inom kommunen. Det finns också ett stort värde i att samverka med länsstyrelser och grannkommuner för att utbyta erfarenhet och kunskap, inte minst om kommunerna delar vattenförekomster. En väl genomförd VA-planering ger en beredskap och gör kommunen betydligt bättre rustad för att möta utmaningarna på VA-området och möjlighet att påverka utvecklingen i positiv riktning.

Litteraturreferenser

Litteraturreferenser

Referens

Författare

Juridiken kring vatten och avlopp, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15

Christensen, J. (2015).

Publicerad: 2019-10-02
Uppdaterad: 2023-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion