Mål nr 2196-93 (RÅ 94 ref 59) Regeringsrätten

Målnummer: Mål nr 2196-93 (RÅ 94 ref 59)
Beslutande myndighet: Regeringsrätten
Avgörandedatum: 1994-06-15
Kommun: Nacka

Slutsats

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd till installation av vattentoalett bör beaktas av vad som kan bli följden på sikt av en generell tillståndsgivning av ifrågavarande slag för fastigheter inom området.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet beslöt att avslå att en ansökan om tillstånd att anordna vattentoalett på en fritidsfastighet belägen på en ö. Som skäl för beslutet anförde nämnden följande: Fastigheten ligger inom ett område där en vattenbalansberäkning utförd av VIAK AB visar att grundvattenbrist skulle kunna uppstå om samtliga fastigheter i området skulle utnyttjas permanent.

Regeringsrätten delade tillsynsmyndighetens åsikt: Till de krav som måste ställas på en bostad, antingen den är avsedd för permanent bruk eller för annat än helt tillfälligt fritidsbruk, hör att den har tillgång till vatten för förtäring, livsmedelsberedning och hygien i tillräcklig omfattning och av godtagbar beskaffenhet. Brister härvidlag måste anses hänförliga till sanitär olägenhet, vars uppkomst det åligger miljö- och hälsoskyddsnämnden att hindra.

Vad Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppgivit om förhållandena inom området som helhet och risken på sikt för sanitära olägenheter vid en generellt ökad vattenförbrukning inom området vinner stöd av utredningen i målet.

Regeringsrätten angav vidare att vid prövningen av en ansökan om tillstånd till installation av vattentoalett bör - om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet föranleder annat - förhållandena inom det större område, i vilket den aktuella fastigheten naturligt ingår, läggas till grund. Av betydelse är bl.a. vad som framgår av gällande planer för området. Bedömningen får göras med beaktande av vad som kan bli följden på sikt av en generell tillståndsgivning av ifrågavarande slag för fastigheter inom området.

Vad som framkommit i målet ger inte anledning till antagande att det föreligger någon sådan särskild omständighet med avseende på den nu aktuella fastigheten som bör föranleda att ansökningen om tillstånd till installerande av vattentoalett inte skall bedömas utifrån de i det föregående angivna allmänna principerna. Det är nu inte heller fråga om att ansluta en vattentoalett till en redan beviljad och utförd avloppsanläggning för BDT-avlopp.

Med hänsyn till det anförda finner Regeringsrätten att de på längre sikt föreliggande riskerna för att bostäder inom det aktuella området kan komma att lida brist på vatten av godtagbar beskaffenhet vid en ökad exploatering för permanentboende, i förening med att det får bedömas som sannolikt att en generellt höjd VA-standard leder till en snabb utveckling i denna riktning, gör det befogat att avslå NN:s ansökan om tillstånd att få installera vattentoalett.