M 747 -08 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 747 -08
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2008-12-22
Kommun: Kungsbacka

Slutsats

En fastighetsägare ville bygga nytt permanentboende och ansluta allt avloppsvatten till slutna tankar i avvaktan på kommunalt VA.

Ansökan avslogs.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet avslog en ansökan om tillstånd till installation av två slutna tankar om vardera 10 kbm för såväl WC- som BDT-spillvatten. Den sökande ville riva ett fritidshus och bygga ett nytt permanenthus med två lägenheter. Den gamla BDT-anläggningen skulle då ersättas helt med slutna tankar. Området var bergigt och det var svårt att lösa BDT-avlopp för permanentboende.

Länsstyrelsen hade tidigare med stöd av lagen om allmänna vattentjänster förelagt kommunen att inrätta verksamhetsområde för kommunalt VA i området, men det var osäkert när faktisk anslutning skulle kunna ske. Tillsynsmyndigheten menade att det var rimligt att fastighetsägaren inväntade kommunalt avlopp eftersom det inte kunde anses hållbart att under flera år samla upp allt vatten i slutna tankar och köra det till reningsverket 17 km därifrån. Fastighetsägaren å sin sida menade att det skulle bli en förbättrad miljösituation i området eftersom allt avloppsvatten skulle samlas upp med den nya anläggningen.

Överinstanserna hade olika uppfattningar men Miljööverdomstolen fattade beslut om att inte medge tillstånd. ”Såsom tidigare instanser konstaterat är en avloppsanläggning med sluten tank en lösning som inte kan anses långsiktigt hållbar. I avvaktan på en anslutning till det kommunala avloppsnätet kan det ibland finnas skäl att ge ett tidsbegränsat tillstånd till en sluten tank. I detta fall ska den tilltänkta avloppsanläggningen användas för en planerad nybyggnation. Det talar mot att ge ett tidsbegränsat tillstånd. Därtill kommer att nybyggnation med vattentoalett utan anslutning till det kommunala VA-nätet kommer att kräva ett uttag ur den redan hårt belastade grundvattentillgången, vilket, som nämnden påtalat, riskerar att leda till ökade sanitära olägenheter i området. Mot denna bakgrund kan det inte anses oskäligt att klaganden får invänta den planerade kommunala va-anläggningen. ”