M 7681-08 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 7681-08
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2009-09-25
Kommun: Värmdö

Slutsats

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om föreläggande om borttagning för en anläggning som byggts utan tillstånd bör övervägas om tillstånd kan ges i efterhand.

Miljööverdomstolen upphävde föreläggandet att montera bort anslutna vattentoaletter, förklarade avloppsanläggningen som tillåtlig samt återförvisade målet till nämnden för utfärdande av tillstånd med villkor

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet förelade en fastighetsägare att bland annat montera bort installerade vattentoaletter. På fastigheten fanns tillstånd till förmultningstoalett samt tillstånd för bdt-spillvatten till slamavskiljare och efterföljande markbädd. På fastigheten hade ej prövade ändringar gjorts som att installera wc till sluten tank samt att ändra och leda även bad- och tvättvattnet till sluten tank.

Tillsynsmyndigheten bedömde att fastigheten låg inom område som bedömdes som ett problemområde ur grundvattensynpunkt med stor risk för saltvatteninträngning vid ökade vattenuttag varför man ingrep mot wc-anslutningen som gjorts utan tillstånd. Efter överklagande från fastighetsägaren har både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen i Nacka gjort samma bedömning som tillsynsmyndigheten, nämligen att ett ökat inslag av vattentoaletter i området kan leda till ett ökat nyttjande av fastigheterna som i sin tur leder till ett ökat grundvattenuttag och risk för saltvatteninträngning.

Bägge instanserna har dock angivit tydligt i sina domskäl att man övervägt att lämna tillstånd i efterhand till den befintliga anläggningen. Miljööverdomstolen gjorde en annan bedömning och kom fram till att utredningen visade att risken för saltvatteninträngning i grundvatten inom det relevanta området var i det närmaste försumbar. Då inga andra miljömässiga risker föreligger saknas det skäl att inte tillåta installation i efterhand. Miljööverdomstolen upphävde underinstansernas avgöranden och visade åter målet till tillsynsmyndigheten för utfärdande av tillstånd med villkor.