Om vägledningen för tillsyn

Hitta på sidan

Denna vägledning är Havs- och vattenmyndighetens tolkning av de bestämmelser som rör små avloppsanläggningar. Den bygger på den rättspraxis som vuxit fram genom domar från Mark- och miljööverdomstolen. Vägledningen är till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter inte juridiskt bindande, utan just vägledande.

Syfte och målgrupp

Syftet med vägledningen är att ge stöd till handläggarna på de kommunala miljöförvaltningarna i arbetet med tillsyn av små avloppsanläggningar men också till länsstyrelserna i deras roll som regional tillsynsvägledande myndighet. Andra målgrupper som kan ha nytta av vägledningen är till exempel förtroendevalda i kommunernas miljönämnder.

Rättssäkert, korrekt, effektivt

En avsikt med vägledningen är att öka förutsättningarna för att handlägga tillsynsärenden rättssäkert och korrekt. Med en ökad tydlighet och konkreta råd möjliggörs även en effektivare handläggning. Genom att lyfta fram rättspraxis blir vägledningen konkret.

En annan avsikt är att öka samsynen vid tillsyn, både mellan handläggare inom kommunen och mellan kommuner.

Allt kan inte täckas in

Det är viktigt att betona att vägledningen inte ska betraktas som en uttömmande handledning när det gäller myndighetsutövning och tillsyn av små avloppsanläggningar. Det finns många frågor som kan uppkomma i samband med tillsyn som inte berörs i vägledningen, dels för att frågorna kan vara nya eller att det saknas rättspraxis, dels för att alla frågor inte kan täckas in då de ofta behöver bedömas i sitt sammanhang i varje enskilt ärende.

Hur får tillsynen störst effekt

Havs- och vattenmyndigheten menar att tillsynen av små avloppsanläggningar ger störst effekt om den karaktäriseras av:

  • prioritering – tillsyn där behovet är störst
  • interna rutiner utarbetade med utgångspunkt från nationell vägledning för rättssäker och snabb handläggning
  • en kombination av information och myndighetsutövning genom formella beslut
  • dokumentmallar och användande av tekniska hjälpmedel
  • samverkan med andra myndigheter och med branschorganisationer
  • att verksamhetsutövarens egenansvar ligger i fokus
  • förbättringar i miljön, med avseende på såväl hälsoskydd som miljöskydd.
Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion