Vad är tillsyn?

Hitta på sidan

Av miljötillsynsförordningen framgår att kommunerna har tillsynsansvar för små avloppsanläggningar. För den tillsyn som utövas när det gäller små avloppsanläggningar gäller i princip samma regler som ska tillämpas vid all tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Det som skiljer denna ärendegrupp från annan miljöfarlig verksamhet är framförallt att verk­samhetsutövaren ofta är en privatperson. För en privatperson är kostnaden för att åtgärda en avloppsanläggnings brister ofta en betydande utgift och därför är det viktigt att tillsynsmyndigheten är noggrann när den ställer krav. Det kan innebära att miljöförvaltningen behöver planera och genomföra sin tillsynsverksamhet på ett annat sätt än när den har att göra med yrkesmässiga verksamhetsutövare. Det kan till exempel förmodas att en privatperson behöver mer information och stöd av myndigheten, särskilt när det gäller tekniskt komplicerade frågor. Dessutom upplevs handläggningen av avloppsärenden ofta som komplicerad vilket ställer särskilda krav på de inspektörer som ska möta verksamhetsutövarna i de enskilda ärendena. Se även avsnittet Handläggarens roll.

Sedan 1 augusti 2020 gäller en ny och tydligare beskrivning av begreppet tillsyn i miljöbalken. Ordet tillsyn har delvis fått en ny innebörd och beskrivs nu som främjande och kontrollerande åtgärder som riktas direkt mot ett tillsynsobjekt och som syftar till att se till att enskilda följer reglerna.

Regelefterlevnad

Begreppet tillsyn definieras i 26 kap. 1 § miljöbalken. Med tillsyn avses att tillsynsmyndigheten

  1. på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning ska kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse,
  2. ska underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter enligt de handlingsregler som avses i 1 genom information och liknande verksamhet, och
  3. fortlöpande ska bedöma om villkor för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd är tillräckliga.

Med tillsyn avses alltså enbart sådan verksamhet som handlar om att kontrollera att regler efterlevs och som riktar sig direkt till en verksamhetsutövare. Det innebär att till exempel miljöstrategiskt arbete, miljöövervakning och annan utredande och uppföljande verksamhet av mer generell karaktär inte är tillsyn. Vidare gör definitionen det tydligt att tillsynen inte kan gå längre än vad som följer av författning eller beslut grundat på författning.

Kontroll av regelefterlevnad trots att det, åtminstone inledningsvis, saknas en uppenbar verksamhetsutövare får anses ingå i tillsynsbegreppet. Det kan till exempel handla om att följa upp ett klagomål.

Information och rådgivning

Utöver kontroll av regelefterlevnad omfattar tillsyn även information och liknande verksamhet som underlättar för en enskild att fullgöra sina skyldigheter (26 kap. 1 § 2 p miljöbalken). Detta innefattar främjande och förebyggande åtgärder som information, rådgivning och stödjande arbete som riktar sig direkt till en enskild i syfte att se till den följer reglerna. Se även avsnittet Handläggarens roll.

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion