Bedömning

Vid bedömning av hur avloppsanläggningar uppfyller miljöbalkens krav bör det första man har i åtanke vara att alla anläggningar måste bedömas för sig i varje enskilt ärende. Avloppsanläggningens eventuella brister behöver alltid bedömas i förhållande till villkoren i tillståndet, eller föreläggandet om det handlar om en anmälningspliktig anläggning.

Det är viktigt att vara medveten om att tillsynen ger en ögonblicksbild av avloppsanläggningens funktion och att det kan finnas särskilda omständigheter som gör att avloppsanläggningen inte fungerade optimalt vid besöket. Om det vid inspektionen inte finns tydliga tecken på att avloppsanläggningen har permanenta brister i funktionen kan ytterligare besök behövas innan krav på åtgärd ställs.

Det går inte att generalisera utan miljöbalken kräver att myndigheten tydligt gör avvägningar och fattar beslut för varje enskilt fall. När skälighetsbedömningen enligt 2 kap. 7 § miljöbalken görs behöver även omgivningens känslighet tas med i bedömningen.