Bedömning av grundvattennivå

Hitta på sidan

Storleken på den omättade zonen är av stor betydelse för att en infiltrationsanläggning ska fungera på avsett sätt varför avståndet till grundvattnet är en viktig tillsynsfråga. Tillsynsmyndigheten behöver utgå från tillståndet och dess villkor, men också från hur omfattande lokaliseringsutredningen i projekteringsfasen har varit.

I de allmänna råden om små avlopp (HVMFS 2016:17) anges att ”Avståndet mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå (…) bör inte understiga 1 m”. Anledningen till detta är att det är i den omättade zonen (zonen innan avloppsvattnet når grundvattnet) som den huvudsakliga reningen av såväl smittämnen som andra ämnen sker.

Eftersom storleken på den omättade zonen är av stor betydelse för att en infiltrationsanläggning ska fungera på avsett sätt är denna förutsättning också en viktig komponent i lokaliseringsutredningen i samband med tillståndsprövningen. Huvudregeln vid all tillsyn av tillståndsgivna anläggningar är att tillsynen måste utgå ifrån hur tillståndet och dess villkor formulerats. När det gäller små avloppsanläggningar och grundvatten behöver myndigheten dock också förhålla sig till hur omfattande lokaliseringsutredningen i projekteringsfasen har varit.

Se även avsnitt Kontroll av avstånd till grundvatten från infiltrationsnivån.

Anläggningar med högre grad av grundvattenutredning under projektering

Beskrivning av en metod för utredning av grundvattennivåförhållanden samt förslag till villkor i tillstånd finns i avsnitten Bestämning av dimensionerande grundvattennivå och Formulering av grundvattenvillkor i Vägledning för prövning. Metoden är avsedd för att i projekteringsfasen av en ny anläggning kunna fastställa att den sökta platsen är lämplig och att tillräckligt stor omättad zon kan uppnås.

En sådan utredning bör innefatta:

  • fastställande av grundvattennivå i provgrop/grundvattenrör vid minst två tillfällen,
  • tillägg för att avläsning av grundvattennivå kan ha skett vid en tidpunkt då grundvattennivåerna varit låga samt
  • tillägg vid finkornig jordart (inom fält B) på grund av att infiltrationen i sig höjer grundvattennivån.

Vid nya tillståndsprövningar av infiltrationsanläggningar där ovanstående utredning eller motsvarande har ingått kan ett villkor om avstånd till grundvattenyta vara formulerat på följande sätt:

Avståndet mellan infiltrationsnivån och grundvattenytan ska med undantag för kortare perioder (högst 2 månader under ett år) uppgå till minst 1 m. Avståndet mellan infiltrationsnivån och grundvattenytan får aldrig understiga 0,5 m.

Om grundvattennivåer har utretts i samband med projekteringen, där hänsyn tagits till fluktuationer och till tidpunkten på året när utredningen gjordes, bör avvikelser från kravet på 1 meter omättad zon vara ovanliga när anläggningen senare är i drift. Genom att det i ovanstående villkor anges att en avvikelse tillåts under en begränsad tid, lämnas ett utrymme för att det kan inträffa extrema händelser som inte kan förutses. Genom att den andra meningen i villkoret anger att avståndet aldrig får understiga 0,5 meter är villkorsförslaget också anpassat till vad som är praktiskt vid tillsyn och rättssäkert för den enskilde verksamhetsutövaren. En överträdelse är lätt att konstatera - understiger den omättade zonen 0,5 meter följer anläggningen inte givna villkor oavsett fyllnadsgrad i grundvattenmagasinet. Villkoret står inte i motsats till huvudkravet på 1 meter omättad zon under normalår. Förslaget till formulering av villkor i Vägledning för prövning tar alltså hänsyn både till vad som är möjligt att efterleva för verksamhetsutövaren och vad som är möjligt att kontrollera för tillsynsmyndigheten.

En anläggning där det finns en utredning enligt ovan (eller motsvarande) om grundvattenförhållandena i projekteringsfasen (och som också återspeglar sig i det fysiska utförandet av anläggningen), samt där det finns villkor av den typ som föreslagits ovan, kan lämpligen få tillsynsbesök när grundvattennivån står högt. Det är svårt att följa upp en anläggning vid så många tillfällen under ett år att det är möjligt att avgöra om den första delen av villkoret är uppfyllt. Det är lättare att vid en enstaka inspektion konstatera överträdelse om avståndet till grundvattennivån understiger 0,5 m. Det avståndet ska en anläggning klara även vid höga grundvattennivåer.

För att översiktligt planera när tillsyn av grundvattennivåer lämpligen utförs vid anläggningar i små grundvattenmagasin, kan SGUs karta över grundvattenregimer användas:

Figur 20Förstora bilden

Klicka för större bild. Grundvattennivåns genomsnittliga variationsmönster under året (regim) i olika delar av landet under perioden 1981-2010. Redovisningen avser snabbreagerande (”små”) grundvattenmagasin som vanligtvis finns i jordarten morän och i berggrunden (Vikberg, Thunholm, Thorsbrink, & Dahné, 2015).

SGU redovisar aktuella grundvattenförhållanden veckovis i två olika typer av webkartor: Grundvattennivåer och Fyllnadsgrad. En hög fyllnadsgrad betyder en hög nivå i vattenmagasinet, medan den andra kartan Grundvattennivåer visar en relativ nivå jämfört med hur det brukar vara vid den aktuella årstiden. Det är alltså kartan Fyllnadsgrad som ger den efterfrågade informationen om det är höga eller låga nivåer i magasinet.

SGU har också en kartvisare, Kartvisare och diagram för mätstationer som ger mer lokal information samt en bild av hur grundvattennivån varierar över längre tidsperioder (årtionden).

Anläggningar med lägre grad av grundvattenutredning under projektering

Vid tillsyn av anläggningar där utredningen av avstånd till grundvattenytan kanske inte varit lika grundlig under projekteringsskedet, och/eller där villkoret är utformat på annat sätt, kan frågan uppkomma om vad som är godtagbart avstånd till grundvattenytan. Sådana anläggningar kräver förmodligen mer utredning innan det finns ett tillräckligt underlag för bedömning. Exempel på utredning som kan bli aktuell är uppgifter om grundvattennivån på platsen i förhållande till magasinets fyllnadsgrad och uppgifter om infiltrationsnivåns läge. Gis-stödets beräkningsverktyg för dimensionerande grundvattennivå GVdim kan ge indikation på lämplig infiltrationsnivå, men en bedömning behöver göras i det enskilda fallet. Tillsynen måste (som alltid) utgå från tillståndet och villkoren, men för att kunna avgöra om en avvikelse från ett villkor om grundvattennivå är av ringa betydelse eller inte kan en sådan anläggning eventuellt behöva flera tillsynsbesök vid olika grundvattenförhållanden. Jämför med 24 kap. 3 § miljöbalken om när en tillståndsmyndighet får helt eller delvis återkalla miljöbalkstillstånd:

24 kap. 3 § Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda fortsatt verksamhet (…)
2. när tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkor som gäller för verksamheten eller åtgärden inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse,
3. om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten eller åtgärden tilläts, (…)

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion