När gemensamhets­anläggning finns

Hitta på sidan

Det är som huvudregel inte möjligt att förelägga om anslutning till samfällighet.

Ibland finns det planer på att dra fram kommunalt VA inom en inte alltför avlägsen framtid. Är det då rimligt att kräva att en bristfällig avloppsanläggning byggs om eller ersätts med en ny?

I ett mål från MÖD, M 5463-00 , hade en verksamhetsutövare förelagts vid vite om att ansluta sitt avlopp till en privat gemensam av­lopps­anläggning som drevs av en förening. Miljödomstolen angav i sina domskäl:

”Den ifrågavarande gemensamma avloppsanläggningen är inte en allmän va-anläggning och omfattas inte av regleringen i VAL. Anläggningen drivs av en ekonomisk förening. Enligt miljönämndens uppgift avses föreningen i framtiden ombildas till en samfällighetsförening. Detta har också förutsatts i detaljplanen såvitt framgår av dess genomförandebeskrivning.

Det är tydligt att fördelar finns att vinna, inte minst miljömässiga, genom att avloppsfrågan i området ordnas i ett större sammanhang. Som [fastighetsägaren] har invänt föreligger det dock för dagen betydande osäkerhet om den faktiska kostnaden för att ansluta fastigheten till den gemensamma avloppsanläggningen. Vidare bygger samverkan i den ekonomiska förening som driver anläggningen helt och hållet på frivillighet. Mot denna bakgrund och med hänsyn till övriga konsekvenser som en tvångsmässig anslutning till anläggningen kan medföra för [fastighetsägaren] synes det inte möjligt att med stöd av miljöskyddslagen förelägga denne att vidta skyddsåtgärder med mera i denna form.
Med hänvisning till det som nu har sagts finner miljödomstolen att det meddelade vitesföreläggandet ska upphävas."

Ärendet överklagades till Miljööverdomstolen som fastställde Miljödomstolens beslut.

Det är sålunda som huvudregel inte möjligt att förelägga om anslutning till samfällighet eftersom samfälligheter bygger på frivillighet. I det aktuella målet var det dessutom oklart om anläggningen tålde ytterligare belastning. Däremot kan nämnden förbjuda utsläpp och lämna till fastighets­ägaren att hitta en lösning, vilket i slutänden skulle kunna vara en anslutning till en privat samfällighet. Det måste då stå klart för myndigheten att det finns möjliga lösningar, annars kan ett förbud vara oproportionerligt.

Relevanta rättsfall

Rättsfall

Avsnitt där rättsfallet finns

Domstol, datum och målnummer

När gemensamhetsanläggning finns

Mark- och miljööverdomstolen, 2001-08-28, M 5463-00

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion