Kriterier för allvarliga funktionsbrister hos markbaserade avloppsanläggningar

Hitta på sidan

När är en funktionsbrist allvarlig hos en markbädd eller infiltration? Några exempel på kriterier finns i detta avsnitt.

För markbaserade anläggningar är funktionsbristen allvarlig om till exempel:

  • Nivån av slam och/eller avloppsvatten är så hög i slamavskiljare eller fördelningsbrunn att den står över utloppsrör.
  • Nivån av slam och/eller avloppsvatten är så hög att spridarrör är helt fyllda.
  • Avloppsvatten tränger upp i markytan vid anläggningen eller i omgivande terräng.

Markbaserad anläggning där avloppsvattnet tränger upp till ytan. Foto: Kungsbacka kommun

I samtliga fall är avloppsanläggningens hydrauliska funktion förmodligen satt ur spel vilket kan innebära att miljön i bädden blir anaerob och funktionen betydligt försämrad. Det kan krävas ytterligare utredning för att hitta orsaken till att slam/vattennivåer är höga i anläggningen och för att kunna bedöma vilken åtgärd som är mest lämplig. Se även avsnitt Svårbedömda brister kräver mer underlag.

En rad projekt har fokuserat på tillsyn av markbaserade avloppsanläggningar, projektrapporterna kan bidra med fördjupad kunskap:

Exempel på andra brister som behöver bedömas i sitt sammanhang finns i avsnittet Generella bedömningskriterier.

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion