Processöversikt

Hitta på sidan

Översikt över en stegvis modell för tillsyn av små avloppsanläggningar.

1. Förberedelser inför tillsyn

1.1 Samverkan med andra aktörer

1.2 Tillsynsplanering

1.3 Uppdatera avloppsregistret

1.4 Praktiska förberedelser

1.5 Tillsynsprioritering

1.6 Modell för automatiserad riskklassning och lokal justering av riskklassningen

1.7 Sammanställning av riskkriterierna i metoden för riskklassning

1.8 Vad säger forskningen om tillsyn?

1.9 Intern tillsynsplanering

1.10 Anordna möten med verksamhetsutövare och avloppsentreprenörer

4. Bedömning

4.1 Utredningsskyldighet

4.2 Generella bedömningskriterier

4.3 Kriterier för allvarliga funktionsbrister hos markbaserade avloppsanläggningar

4.4 Mindre brister

4.5 Svårbedömda brister kräver mer underlag

4.6 Bedömning av grundvattennivå

4.7 Vad kan påverka bedömningen av provresultat?

4.8 Bedömning av skälighet vid tillsyn

4.9 Speciella omständigheter som tillsynsmyndigheten kan behöva beakta

4.10 Små avloppsanläggningar inrättade utan tillstånd

4.11 När kommunalt avlopp planeras

4.12 När gemensamhets­anläggning finns

4.13 Vanliga utfall av tillsyn och exempel på rättsfall

5. Tillsynsbeslut

6. Avgifter för tillsyn

7. Delgivning

8. Handläggning vid överklagande

9. Uppföljning av att åtgärder vidtas

10. Om beslutet inte följs

11. Avsluta ärendet

12. Miljösanktionsavgift

13. Åtalsanmälan vid misstanke om brott


Processkarta

ProcceskartaFörstora bilden

Processen tillsyn av små avloppsanläggningar – förslag till schematiskt processchema. Klicka för större bild.

Publicerad: 2022-09-12
Uppdaterad: 2023-12-06
Sidansvarig: Webbredaktion