Tillsynsplanering

Hitta på sidan

Behovsutredning och tillsynsplan är viktiga interna redskap på miljöförvaltningen, men det är också viktigt att arbetet med små avloppsanläggningar förankras i förvaltningsöverskridande planering, till exempel genom en VA-plan.

Behovsutredning och tillsynsplan

I 1 kap. 6–9 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), ställs krav på att

 • det ska finnas en utredning om tillsynsbehovet för hela myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken
 • det ska finnas register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn
 • det ska finnas en samlad tillsynsplan och av den ska det framgå hur myndigheten har tagit hänsyn till den nationella tillsynsstrategin
 • tillsynsarbetet ska bedrivas effektivt
 • myndigheten ska utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor.

Tillsynen av små avloppsanläggningar handlar dels om att ställa krav på rening av utsläpp av avloppsvatten där längre gående rening än slamavskiljning saknas och dels på att upprätthålla avloppsanläggningens funktion på lång sikt så att tillstånd, villkor i tillstånd och föreläggande följs.

Det innebär att en behovsutredning enligt 1 kap. 6 § miljötillsynsförordningen, som omfattar hela ”beståndet” av små avloppsanläggningar i kommunen behöver göras, samt att förvaltningens tillsynsplan anpassas därefter. Naturvårdsverket och SKR har mer information om hur behovsutredning och tillsynsplan kan tas fram.

Det är värt att notera att tillsynsmyndighetens uppgift att kontrollera efterlevnaden av beslut som meddelats med stöd av miljöbalken ska ske i nödvändig utsträckning (26 kap. 1 §, andra stycket, miljöbalken). Havs- och vattenmyndighetens bedömning är därför att tillsynen behöver vara riskbaserad så att tillsynsinsatsen står i proportion till den påverkan som verksamheten eller åtgärden kan orsaka. De olika verksamheterna kan komma att få olika tillsynsprioritet beroende på dess omfattning och karaktär. Det ingår i tillsynsmyndighetens tillsynsuppdrag att bedöma vad som är i nödvändig utsträckning. Kontrollen kan ske på många olika sätt.

Uppföljande besök

En speciell form av tillsyn som ligger nära tillståndsprövningen är ett uppföljande tillsynsbesök när anläggningen varit i drift ett tag, kanske 1 - 2 år beroende på typ av anläggning och övriga förutsättningar.

Ett uppföljande tillsynsbesök när anläggningen är i drift ger miljöförvaltningen möjligheter att kontrollera att den nya anläggningen följer tillståndet och har den förväntade funktionen. Det är också en hjälp för verksamhetsutövaren att nå en väl fungerande anläggning och nytta för investerade medel genom att miljöförvaltningen tidigt kan ge information och feedback. Finns problem med anläggningen så får verksamhetsutövaren möjlighet att åtgärda felen och/eller möjlighet att reklamera anläggningen till entreprenör/leverantör. Ett uppföljande tillsynsbesök kan ersätta eller komplettera en så kallad slutbesiktning som utförs innan anläggningen tas i drift (18 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Personal

En effektiv tillsyn förutsätter att personella resurser avsätts. Det finns fördelar med att det är den ordinarie personalen som driver arbetet eftersom erfarenhet av kommunen liksom kunskap om små avloppsanläggningar är ovärderlig i arbetet. Om det är ordinarie personal som utför arbetet så kommer den kompetens som byggs upp också att stanna i kommunen, vilket är ytterligare en fördel.

Finansiering

Kommunen har rätt att ta betalt för tillsyn av små avloppsanläggningarna. I motiven till miljöbalken (prop. 1997/98:45, del 1 sid 516) uttalas att:

Utgångspunkten bör vara att avgifterna ska täcka en myndighets kostnader för verksamhet enligt miljöbalken, främst prövningen och tillsyn (själv­kostnadsprin­cipen). Något överskott ska däremot inte uppkomma. (Regeringen, 1997)

SKR ger ut underlag som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljöbalkens område. Denna information finns tillgänglig på SKR:s hemsida.

Vid beräkning av kommunens behov av resurser för tillsyn av små avloppsanläggningar kan till exempel ingå:

 • Tillsynsplanering och insamling av bakgrundsdata
 • Registrering av ärende
 • Inläsning och beredning av ärende
 • Kontroll av anläggning, tillsyn
 • Resor
 • Databehandling av insamlade fakta
 • Interna och externa kontakter med till exempel verksamhetsutövare, entreprenörer, konsulter med flera
 • Upprättande av skrivelser
 • Beslutsfattande
 • Expediering

Även om tillsyn på en avloppsanläggning inte resulterar i ett förbud eller föreläggande så har kommunen rätt att ta ut tillsynsavgift, se dom från MÖD i mål nr M 7599-19.

Skyldighet att hålla register

Av 1 kap. 7 § i miljötillsynsförordningen framgår att tillsynsmyndigheten ska föra ett register över sådana verksamheter som behöver återkommande tillsyn.

I Naturvårdsverkets handbok om operativ tillsyn (Naturvårdsverket, 2001) anges följande:

”Med verksamheter som behöver återkommande tillsyn bör förstås sådana som myndigheten bedömt fordrar tillsyn minst en gång inom en viss tid, exempelvis 5 år.”

Register över alla de små avlopps­anläggningarna i en kommun behövs för att kunna planera tillsynen, för att följa upp åtgärder och för att kunna bidra med tillförlitlig statistik till nationell, regional och lokal uppföljning. Riskklassning av samtliga små avloppsanläggningar i en kommun gör det lättare att avgöra vilka anläggningar som behöver tillsyn först och med tätare intervall. Det är svårt att planera för en effektiv tillsyn om det inte finns ett aktuellt register över alla små avloppsanläggningar i en kommun.

Politisk förankring

Ett tydligt politiskt förankrat strategiskt beslut som anger målsättningen med kommunens arbete med små avloppsanläggningar underlättar en bra tillsynsplanering. Men det finns också andra skäl till att ha en god politisk förankring. De förtroendevalda kan få frågor och klagomål från kommuninvånare som påverkas av tillsynen och behöver därför vara införstådda i hur tillsynen går till och vilket syfte den har. Om politikerna är välinformerade om miljöbalkens krav, och vilka miljö- och hälsoskyddsfrågor som är relevanta i kommunen och som måste beaktas vid prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar, blir det lättare att stå bakom de beslut som fattas.

Relevanta rättsfall

Rättsfall

Avsnitt där rättsfallet finns

Domstol, datum och målnummer

Finansiering

Mark- och miljööverdomstolen, 2020-10-28, M 7599-19

Litteraturreferenser

Litteraturreferenser

Referens

Författare

Operativ tillsyn, handbok för tillsynsmyndigheten - Handbok 2001:4

Naturvårdsverket. (2001).

Proposition 1997/98:45 Miljöbalk

Regeringen. (1997).

Publicerad: 2022-09-05
Uppdaterad: 2022-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion