Uppdatera avloppsregistret

Hitta på sidan

För ett systematiskt och effektivt riskbaserat tillsynsarbete med små avloppsanläggningar kan miljöförvaltningen behöva ha ett digitalt avloppsregister som kan kommunicera med en GIS-plattform.

Lägesbunden information om alla avloppsanläggningarna i kommunen innebär en förbättrad möjlighet att kunna prioritera var i kommunen tillsyns­arbetet ska fokuseras för att nå bästa resultat. Information om anläggningarnas placering underlättar också utsökning av fastigheter inom ett visst område inför utskick av information till fastighetsägare.

I kommunens arbete med att uppdatera ärendehanterings-registret behöver dataskyddsförordningen (GDPR) beaktas, då det kan komma att handla om personuppgifter.
Mer information finns hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Hitta tillsynsobjekten

Ofta finns inte alla små avloppsanläggningar i en kommun registrerade som objekt i miljöförvaltningens verksamhetssystem. Det är dock möjligt att i verksamhetssystemet skapa ett potentiellt tillsynsobjekt (”litet avlopp”) på en viss fastighet även om det saknas uppgifter i övrigt. Uppgifter om vilka fastigheter som har ett litet avlopp kan till exempel hämtas från kommunens avfallsansvariga som sannolikt har ett register över abonnenter med slamsugning till vilken koordinater eller fastighetsbeteckningar är knutna.

Fastighetsregistret kan också användas om koordinater för avloppsanläggningen saknas, där går det att välja mittpunkt för bostadshuset som koordinat. Tillförlitligheten i koordinatsättningen blir förmodligen tillräckligt bra för ändamålet, eftersom avloppsanläggningar brukar ligga i närheten av bostadshuset.

Andra möjligheter är att hämta uppgifter från abonnentregister över vilka som betalar brukningsavgifter för kommunalt VA. Dessa fastigheter har då förmodligen inte en enskild anläggning och kan tas bort som tillsynsobjekt ur avloppsregistret. Alternativt kan de fastigheter som fysiskt ligger inom VA-verksamhetsområde för avlopp tas bort ur objektsregistret och de fastigheter som ligger inom VA-verksamhetsområdet och har slamsugning sedan läggas till. För privata VA-samfälligheter kan register över anslutna fastigheter finnas hos VA-huvudmannen.

I en del kommuner finns ett utvecklat samarbete mellan miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen för att spåra fastigheter som inte är anslutna inom det kommunala verksamhetsområdet. Fastigheter som är ”eventuellt icke-anslutna” identifieras och kan undersökas av tekniska förvaltningen genom att till exempel en rökpatron placeras i en spillvattenbrunn i gatan. Om fastigheterna omkring är anslutna ska de vara ventilerade över taknock och följaktligen kommer ett anslutet hus synas som ett hus med rök ut från ventilationshuvarna/skorstenen. Därefter kan miljöförvaltningen ta över och utreda med stöd av miljöbalken. Eventuellt kan det krävas infärgning av utgående avlopp från en fastighet för att säkerställa anslutning eller inte till det kommunala ledningsnätet.

Metoden fungerar även för fastigheter som är felaktigt anslutna till dagvattenledningar, men här väljer ibland tekniska förvaltningar att spåra sådana fastigheter genom att placera hönsnät i dagvattenbrunnar och systematiskt spåra källan genom att toalettpapper fastnar där.

Koppla ihop karta och avloppsregister

För att informationen i avloppsregistret ska bli tillgänglig i karta och löpande uppdateras behöver kopplingen mot kommunens Gis-plattform lösas.

Karta

Figur 6 Exempel på karta med koppling mot avloppsregister, Kungsbacka kommun, 2021. Teckenförklaring infälld i övre vänster hörn. De färglagda punkterna representerar var och en ett tillsynsobjekt där färgen är relaterad till tekniken. Siffran anger tillsynsintervallet i månader. Flygfoto från Lantmäteriet.

Rutiner för registrering av information

Registreringen i miljöförvaltningens avloppsregister är avgörande för möjligheten att söka ut specifika uppgifter om en viss fastighet, att hantera statistik och att följa upp tillsynen. Det är därför viktigt att det finns interna rutiner för hur registreringen ska ske och att det sker på ett sådant sätt att det är möjligt att söka ut relevant information. De uppgifter som bör finnas med finns listade i dokumenten:

Publicerad: 2022-09-05
Uppdaterad: 2023-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion