Samverkan med andra aktörer

Hitta på sidan

Samarbete kan underlätta tillsynsarbetet med små avloppsanläggningar och även öka samsynen.

Det finns många olika externa aktörer som det kan vara bra att samverka med, till exempel:

  • andra kommuner och länsstyrelser som delar samma avrinningsområde
  • regionala miljösamverkanorganisationer
  • länsstyrelsen
  • vattenmyndigheterna
  • vattenråd
  • kommunens avfallsansvariga
  • branschorganisationer (avloppsentreprenörer, mäklare, LRF, teknikleverantörer med flera)

Samarbete på regional nivå med länsstyrelse och/eller miljösamverkan kan underlätta tillsynsarbetet med små avloppsanläggningar i den egna kommunen och även öka samsynen mellan angränsande kommuner.

Kommunens avfallsansvariga har ofta god lokalkännedom om eventuella problem med avloppsanläggningarna i kommunen, vilket kan användas i planeringsarbetet.

Vidare är avloppsentreprenörer och eventuella serviceföretag en viktig grupp som miljöförvaltningen behöver hålla välinformerade. Informationsmöten riktade specifikt till dem som i slutänden ska göra det praktiska jobbet med anläggningarna kan underlätta för alla inblandade. Får entreprenörer och serviceföretag god kännedom om tillsynen och om vilka krav som miljöförvaltningen ställer på till exempel en avloppsansökan kan handläggningen underlättas avsevärt. Entreprenörer kan också, precis som kommunens avfallsansvariga, ha god lokalkännedom som miljöförvaltningen kan ta hjälp av. Det kan vara bra att stämma av med entreprenörer i förväg så att det finns tillräckligt med grävtjänster att tillgå för verksamhetsutövare som ska göra om sitt avlopp.

Ett resultat av miljöförvaltningens tillsynsinsats kan också bli att fastighetsägare slår sig samman och tar upp frågan med den tekniska förvaltningen om att på frivillig väg få ansluta sig till den kommunala VA-anläggningen. Det kan i sådana fall vara bra att ta en kontakt med tekniska förvaltningen eller motsvarande för att få reda på hur tidsplanen ser ut för anslutning av de aktuella fastigheterna.

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion