Sammanställning av riskkriterierna i metoden för riskklassning

Hitta på sidan

Här hittar du riskkriterierna i metoden för riskklassning.

Kriterier i riskklassningen

Sammanställning av vad som ingår i metod för riskklassning, kriterierna A-M. A-F ingår i riskklassningsmodellen, G-M ingår i förslag till metod men behöver bedömas lokalt eftersom nationella databaser saknas för dessa uppgifter.

A-B hämtas från GIS-stödet och handlar om platsens känslighet (Risk recipient)

Omständigheter som innebär ökad risk för påverkan är placering i förhållande till

  • badplatser
  • vattenskyddsområden för allmänna grund- och ytvattentäkter
  • tättbebyggda områden.

För detaljer, se Data som hämtas från Gis-stödet till den automatiserade modellen för riskklassning.

Omständigheter som innebär ökad risk för påverkan är recipienter

  • med sämre status än god enligt statusklassningen och där små avloppsanläggningar står för en viss andel av belastningen
  • tätbebyggda områden

För detaljer, se Data som hämtas från Gis-stödet till den automatiserade modellen för riskklassning.

C-F hämtas från miljöförvaltningens verksamhetssystem och handlar om anläggningen (Risk anläggning)

Omständigheter som innebär större risk för påverkan för en anläggning som renar WC-vatten och inte enbart BDT-vatten. Saknas uppgifter bedöms anläggningen som att den har WC.

Omständigheter som innebär större risk för påverkan för en anläggning som är dimensionerad för fler än 25 pe (personekvivalenter). Saknas uppgifter bedöms anläggningen som att den är avsedd för 5 pe.

Omständigheter som innebär större risk för påverkan för till exempel en anläggning som

  • har okänd rening
  • saknar längre gående rening

Saknas uppgifter bedöms anläggningen som en anläggning utan rening efter slamavskiljning.

Omständigheter som innebär större risk för påverkan för en anläggning

  • som har större skötselbehov på grund av till exempel pumpar, kompressorer, fosforfilter och andra filter
  • där eget omhändertagande av avfall sker eftersom för riskerna för hälsa och miljö kan jämföras med utsläpp av wc-avloppsvatten

Saknas uppgifter bedöms anläggningen som en anläggning som har varken förslitningsdelar eller eget omhändertagande.

G-M bedöms lokalt eftersom bedömningen inte kan baseras på nationella kartskikt

Omständigheter som innebär större risk för påverkan för en ytvattenförekomst där det bedöms finnas risk för påverkan från miljögifter som skulle kunna komma från små avloppsanläggningar, se Miljögifter ytvatten under Faktorer i riskklassningen som behöver justeras lokalt.

Omständigheter som innebär större risk för påverkan för ett ytvatten inom ett skyddat område där påverkan från små avloppsanläggningar bedöms motverka syftet med skyddet av området, se Skyddade områden under Faktorer i riskklassningen som behöver justeras lokalt.

Omständigheter som innebär större risk för påverkan för en grundvattenförekomst där det bedöms finnas risk för påverkan från miljögifter som skulle kunna komma från små avloppsanläggningar, se Miljögifter grundvatten under Faktorer i riskklassningen som behöver justeras lokalt.

Omständigheter som innebär större risk för påverkan för en grund- eller ytvattentäkt som inte finns med i Gis-stödet och där påverkan från små avloppsanläggningar bedöms utgöra en risk för påverkan på dricksvattenkvaliteten, se Övriga större dricksvattentäkter under Faktorer i riskklassningen som behöver justeras lokalt

Omständigheter som innebär större risk för påverkan för en badplats som inte finns med i Gis-stödet och där små avloppsanläggningar bedöms utgöra en risk för påverkan på badvattenkvaliteten, se Övriga badplatser under Faktorer i riskklassningen som behöver justeras lokalt.

Omständigheter som innebär större risk för påverkan för ett område där lokal kunskap gör att små avloppsanläggningar bedöms utgöra en risk för påverkan på yt- eller grundvattenförekomst, se Problemområden under Faktorer i riskklassningen som behöver justeras lokalt.

Omständigheter som innebär större risk för påverkan för ett område där lokal kunskap gör att små avloppsanläggningar bedöms utgöra en risk för påverkan på yt- eller grundvattenförekomst, se Planering för kommunalt VA, Eventuellt LAV-område och Omvandlingsområden under Faktorer i riskklassningen som behöver justeras lokalt.

Publicerad: 2022-10-21
Sidansvarig: Webbredaktion