Avgifter för tillsyn

Hitta på sidan

Tillsyn av små avloppsanläggningar är en sådan verksamhet som kommunen har rätt att ta betalt för. I detta avsnitt finns generell vägledning om tillsynsavgifter.

Tillsyn av små avloppsanläggningarna är en sådan verksamhet som kommunen har rätt att ta betalt för, se avsnitt Finansiering. En tillsynsavgift ska utformas så att den står i rimlig proportion till de kostnader den avgiftsbelagde orsakar myndigheten. I förarbetena till miljöbalken anges dock att en viss schablonisering vid utformningen av bl.a. kommunala avgiftsförordningar är nödvändig men att dessa dock måste utformas så att avgifterna står i rimlig proportion till de kostnader som den avgiftsbelagde åsamkar myndigheterna (prop. 1997/98:45, del 2, s. 288).

Avgiften kan tas ut samlat i slutet av ett ärende eller deldebiteras efter inspektion, då förbud meddelas, för uppföljande tillsyn etc.

En avgift debiteras genom ett beslut som ska utformas på samma sätt som andra typer av beslut. Av beslutet ska framgå hur avgiften beräknats, vad som ingår i avgiften och tillämpligt lagstöd. Det ska alltid bifogas en anvisning om hur avgiftsbeslutet kan överklagas.

Tillsynsmyndigheten får besluta att beslutet ska gälla direkt även om det överklagas, i enlighet med 9 kap. 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Det innebär att verksamhetsutövaren ska betala in avgiften även om denne överklagar avgiftsbeslutet. Om avgiften skulle upphävas eller jämkas får myndigheten återbetala med ränta.

Delgivning av avgiftsbeslut

Tillsynsmyndigheten ska se till att adressaten får avgiftsbeslutet och behöver även bestämma på vilket sätt denne ska underrättas. Många miljö­förvaltningar väljer att inte kräva att mottagaren av ett avgiftsbeslut skriver under ett delgivnings­kvitto eller på annat sätt kvitterar mottagandet. En sådan handläggning för­enklar och förkortar det administrativa arbetet hos förvaltningen samtidigt som det inte leder till någon rättsförlust för den enskilde. Här finns endast en motpart – adressaten för avgiften – och konsekvenserna för denne blir att tiden för överklagande blir längre än vid en formell delgivning. Eftersom förvalt­ningen inte har något bevis på när formell delgivning skett blir det oftast omöjligt att avvisa ett överklagande på grund av att det kommit in för sent. Denna konsekvens anser de flesta förvaltningar, som tillämpar denna rutin, uppvägs av övriga fördelar.

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion