Mindre brister

Hitta på sidan

En mindre brist kan medföra allvarliga risker för anläggningen och funktionen om den inte åtgärdas, men har den upptäckts innan oreparerbara konsekvenser inträffat så har verksamhetsutövaren fortfarande möjlighet att rätta till problemet.

Exempel på sådana fel, som sannolikt kan åtgärdas inom ramen för tillståndet:

  • Slamavskiljare saknar t-rör men efterföljande reningssteg bedöms fortfarande fungera. T-rör fyller en viktig funktion på så sätt att det skyddar efterkommande reningssteg.
  • Fällningskemikalie har inte fyllts på vid en markbädd med fosforfällning. Utan fällningskemikalier kommer med stor sannolikhet fosforreningen att vara undermålig i anläggningen.
  • Ojämn fördelning i utloppen i fördelningsbrunnen. Med en ojämn fördelning belastas anläggningen snett och det finns en risk att igensättning och nedsatt rening blir följden, i alla fall om anläggningen används utifrån maxdimensionering.
  • Trasig pump efter slamavskiljaren.

Se även avsnitt Brister som kan åtgärdas inom ramen för tillståndet.

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion