När kommunalt avlopp planeras

Hitta på sidan

Ibland finns det planer på att dra fram kommunalt VA inom en inte alltför avlägsen framtid. Är det då rimligt att kräva att en bristfällig avloppsanläggning byggs om eller ersätts med en ny?

I sex rättsfall från MÖD, M 4374-19, M 4559-19, M 4561-19, M 4563-19, M 4564-19 och M 4566-19 fastställdes miljöförvaltningens förbud mot användning av avloppsanläggningar eftersom de brister i anläggningarna som nämnden påtalat bedömdes medföra en hög risk för förorening av grundvattnet i området. I fyra av fallen belastades avloppsanläggningarna både med WC- och BDT-avloppsvatten medan det i två fall endast handlade om BDT-avloppsvatten. Att kommunen utifrån 6 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV) förelagts att inrätta en allmän va-anläggning för avlopp i området föranledde inte någon annan bedömning eftersom en sådan lösning låg ca tio år fram i tiden.

HaV förstår domarna så att det kan finnas skäl att medge undantag från de miljö- och hälsoskyddsmässiga krav som normalt gäller för enskilda avloppsanläggningar när kommunalt avlopp är planerat att anläggas i ett område inom en snar framtid. Är den planerade anslutningen till det allmänna avloppsnätet avlägsen (i förevarande fall var det över 10 år kvar till dess kommunalt VA kunde förväntas byggas ut) saknas dock förutsättningar att göra några sådana undantag. Det förhållande att målen gällde ett LAV-område där kommunen borde ha ordnat kommunalt VA för området ansågs i sig sakna betydelse vid bedömningarna av om de befintliga avloppsanläggningarna uppfyllde miljöbalkens krav och om de enskilda fastighetsägarna behövde ordna sina anläggningar fram till dess att det kommunala VA-nätet byggdes ut till området. Se även avsnittet I väntan på kommunal eller gemensam avloppsanläggning i Vägledning för prövning.

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion