Generella bedömningskriterier

Hitta på sidan

En sammanfattning av kriterier av betydelse för bedömningen av om en anläggning uppfyller miljöbalkens krav eller inte.

En sammanfattning av kriterier av betydelse för bedömningen av om en anläggning uppfyller miljöbalkens krav eller inte framgår av tabell 12. Utgångspunkten för tabellen är rättsfall från MÖD.

Tabell 12 Bedömningskriterier

Kriterium

Tillämpning

Tillstånd och villkor

Följs tillstånd och villkor?

Tekniskt utförande

Finns alla delar av anläggningen som borde finnas? Slamavskiljare? Fördelningsbrunn? Efterföljande reningssteg? Luftningsrör? Är anläggningen utförd med teknik som ger tillräcklig rening?

Dokumentationen kring utförande och skötsel

Finns tillstånd/anmälan? Är slutbesiktning eller motsvarande gjord? Finns uppgifter om anläggningens utförande? Är slamsugning dokumenterad? Finns dokumentation från service om sådan är relevant i ärendet?

Tecken på att anläggningen inte fungerar eller sköts som den ska

Tecken på igensättningsproblem? Utträngning av orenat avloppsvatten? Kort avstånd till grundvattnet? Luktproblem? Avvikelser i det utgående vattnet som tyder på att det inte renats tillräckligt?

Belastning

Finns tecken på överbelastning? Hur många personer belastar anläggningen? Stämmer belastningen med dimensioneringen i tillståndet?

Recipientens känslighet

Risk för dricksvattenbrunnar? Kan påverkan befaras på omgivningen? Hög eller normal skyddsnivå? Kumulativa effekter?

Verksamhetsutövarens kunskaper

Har verksamhetsutövaren kunskap om anläggningen och hur den ska skötas?

Vid bedömning av om en anläggning är bristfällig behöver tillsynsmyndigheten göra en sammanvägd bedömning av sina observationer och motivera sitt beslut utifrån dessa.

Av ovanstående följer vikten av att miljöförvaltningen är noga med att dokumentera och att motivera sitt beslut, se avsnittet Tydlig bedömning, motivering och lagstöd. Det är också viktigt att verksamhetsutövaren har fått möjlighet att yttra sig och tillföra kunskap om anläggningen samt har fått möjlighet att rätta till eventuella mindre brister som skulle kunna medföra att funktionen hos anläggningen kan återställas, innan ett förbud meddelas.

Exempel på anläggning med bristande skötsel – slamsugning har uteblivit och den slutna tanken har svämmat över. Foto: Kungsbacka kommun

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion