Uppföljning av att åtgärder vidtas

Hitta på sidan

Uppföljning av att åtgärder vidtas är ett viktigt steg i processen för att tillsynen ska ge den förväntade miljö- och hälsonyttan. Miljöförvaltningen behöver redan i sin planering avsätta tillräckligt med resurser för uppföljning.

När kan uppföljning ske?

Uppföljning kan ske av ett beslut när det datum som har angivits i beslutet har passerats och beslutet har vunnit laga kraft. Har beslutet förenats med ett verkställighetsförordnande enligt 26 kap. 26 § miljöbalken gäller beslutet även om det överklagats. Se även avsnitt När ska beslutet börja gälla? och Följ upp att delgivningskvittot kommer tillbaka.

Vad ska följas upp?

Om ett utsläppsförbud har meddelats behöver verksamhetsutövaren ta den gamla anläggningen ur drift. Om verksamhetsutövaren fortsättningsvis vill släppa ut avloppsvatten behöver en ny anläggning ersätta den gamla. Miljöförvaltningen behöver då följa upp att

  1. ansökan/anmälan inkommit
  2. anläggningen är utförd i enlighet med tillstånd/föreläggande.

Har ansökan/anmälan inkommit handläggs ärendet på sedvanligt sätt, beslut meddelas och ärendet läggs på bevakning för att följa upp att åtgärden vidtas. Se Vägledning för prövning.

Har anläggningen utförts och tillstånds-/anmälningsärendet är avslutat och klart, så avslutas också tillsynsärendet.

För verksamhetsutövare som har fått åläggande om att inkomma med någon form av utredning eller att direkt rätta till en brist gäller det att kontrollera om redovisning av utredningen/åtgärderna inkommit, samt att eventuellt göra ett uppföljande tillsynsbesök.

Uppföljningen är ett mycket viktigt steg i processen och miljöförvaltningen behöver redan i sin planering avsätta tillräckligt med resurser för detta, så att tillsynsinsatserna kan resultera i faktiska åtgärder.

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion